Pitch plan 4: Stöd för att barnrättsintegrera verksamheten

Åldersövergripande arbete

  1. Barn i otrygga miljöer

Sophie Gestranius, Länsstyrelserna

Sammanfattning: För att barnkonventionen ska få genomslag och barn ska ses som rättighetsbärare snarare än omsorgsobjekt behöver barnrättsperspektivet och barns rätt till delaktighet finnas med i alla åtgärder som berör barn. Det nationella uppdraget för barnets rättigheter på Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kunskaps- och metodstöd för att stötta medarbetare i prövningen av barnets rättigheter. Det kan göras i olika omfattning beroende på i vilken grad barn berörs av uppgiften.

Beskrivning: Barnkonventionen är lag i Sverige sedan första januari 2020. Länsstyrelserna i Sverige ett särskilt ansvar att säkerställa att beslut och åtgärder tar hänsyn till barns bästa samt ger inflytande i frågor som kan röra dem. För att systematiskt barnrättsbasera verksamheten på Länsstyrelserna har det nationella uppdraget om barnets rättigheter tagit fram ett nytt kunskaps- och metodsstöd. Det första steget vi alla behöver ta för att barnrättsintegrera vår verksamhet är att systematiskt ställa oss frågan: berör den här uppgiften på något sätt barn? Om svaret är ja behöver vi gå vidare med en prövning av barnets bästa. Det kan göras i olika omfattning, beroende på i vilken grad barn berörs av uppgiften. Men hur bedömer man som medarbetare vad som är barnets bästa, vad man kan göra för att tillgodose barnets bästa inom ramen för sin yrkesutövning, och om barn överhuvudtaget berörs av det beslut man ska fatta? Kunskapsstödet är till för att hjälpa dig med de frågorna. Stödet består dels av en informativ del där kunskap ges om barnkonventionen samt en del som ger stöd i den systematiska tillämpningen av rättigheterna för att ge barnkonventionen inflytande i praktiken. Det innehåller också exempel på tillämpning från våra olika verksamhetsområden. Det är tänkt att kunna användas av alla, oavsett förkunskaper.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Ämnet kommer att ta upp Art 12 barnkonventionen då en vital del i att tillämpa barnets rätt i praktiken är barns delaktighet och rätt att komma till tals. För att barn ska kunna vara delaktiga i beslut och processer som barnet själv omfattas av krävs också att barnet har information om sin rättighet att komma till tals samt erbjuds möjlighet att inkomma med sina åsikter.