Rätten till en likvärdig utbildning för alla

Kan skolan leva upp till alla barns rätt till utbildning och vara tillgänglig för alla barn?

Alla barn och unga har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

Enligt barnkonventionens artikel 28 har alla barn rätt till utbildning på grundval av lika möjligheter. Staten ska dessutom vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott. Och enligt artikel 29 ska barnets utbildning utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga, förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar.