1d Verktyg för att informera om hedersrelaterat våld, sexualitet och hälsa

Så här gör du – Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan och skolan!

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Issis Melin, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland

Sammanfattning: Alla barn och unga har rätt till att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Under passet får du veta hur förskolan och skolan kan arbeta förebyggande, vad man kan göra om du misstänker att någon är utsatt och varför det är en rättighetsfråga att prata om hedersrelaterat våld och förtryck.

Beskrivning: Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland berättar om hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck knyter an till förskolans och skolans uppdrag och den nya läroplanerna. Det har även kommit ett antal nya lagstiftningar på området hedersrelaterad brottslighet, som både förskolans- och skolpersonal och elever behöver ha kännedom om för att alla ska kunna få tillgång till sina rättigheter. Passet riktar sig till elever, förskolans och skolans personal samt ideella verksamheter.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är inte bara en rättighetsfråga utan en fråga om en demokratifråga och folkhälsa. Det är viktigt att upptäcka de som är utsatta för att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter, och där spelar förskolan och skolan en central roll. Personal som arbetar i förskolan och skolan och träffar barn och ungdomar dagligen har en unik möjlighet just när det gäller att upptäcka utsatta barn och ungdomar och hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Det är även viktigt att de barn och unga som exempelvis inte får vara med på lekar, simundervisningen, inte får spela fotboll eller inte får träffa en pojk- eller flickvän, får hopp om att det finns hjälp att få.
Vårt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor handlar om alla människors grundläggande rättigheter, om rätten att få vara barn, rätten till kroppslig integritet och att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet, rätten att få forma och påverka sitt eget liv, rätten av få leva med den man vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck. Vår primära målgrupp är barn och unga, flickor och pojkar, och arbetet genomsyras av ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv.

Rätt att veta! webbutbildningspaket – samtal som gör skillnad

13-18

  1. Asylsökande, barn i migration, papperslösa, ensamkommande

Rebecka Modig1 Madeleine Söderberg1

1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)

Webbutbildningspaketet Rätt att veta! ger konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och hedersförtryck med unga generellt samt unga som är nya i Sverige specifikt. Genom inkluderande och trygga samtal kan du bidra till att unga får den information och det stöd de har rätt till.

Ungas rättigheter vuxnas ansvar
Alla unga har samma rätt till kunskap och information om vilka rättigheter som rör dem och om ämnen som hälsa, sexualitet och relationer. Vi vet, genom MUCF:s arbete med att följa upp ungas levnadsvillkor, att unga som är nya i Sverige har sämre tillgång till information och kunskap om dessa ämnen. Dessa unga får i mindre utsträckning än andra unga sina rättigheter tillgodosedda på områden som fysisk, psykiskt och sexuell hälsa.

En annan grupp unga vars rättigheter begränsas kraftigt är unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid en behovsinventering bland yrkesverksamma som möter denna grupp framkommer brist i att upptäcka det förtryck som sker i vardagen och begränsar ungas rätt till fritid, livsutrymme, vänskap och privatliv.

Webbutbildningspaketet Rätt att veta!
MUCF erbjuder ett webbutbildningspaket för yrkesverksamma och ideellt engagerade vuxna som möter unga generellt och unga som är nya i Sverige specifikt. Webbutbildningarna ger stöd i att samtala med unga på ett tryggt och inkluderande sätt så att unga kan ges den information och kunskap de har rätt till.

Utbildningspaketet utgår från grundutbildningen Rätt att veta! som ger konkreta verktyg för att samtala om bland annat sexualitet, hälsa och relationer. Paketet innehåller även fördjupningsutbildningar som ger ytterligare stöd i att samtala om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt trauma.

Under maj-juni 2022 lanseras Rätt att veta! fördjupning om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Utbildningen kompletterar grundutbildningar i ämnet genom att lyfta särskilt sårbara grupper som hbtq-personer och unga med intellektuell funktionsnedsättning utsatta för HRV. Fokus för utbildningen är det förtryck som sker i ungas vardag och begränsar ungas livsutrymme. Stöd i hur vuxna kan inleda samtal med unga om utsatthet i vardagen ges tillsammans med samtalsmetoder att använda i enskilda samtal respektive samtal i grupp.

Metoderna i Rätt att veta! utbildningspaket utgår från sajten Youmo.se. Sajten innehåller information riktat till unga om kroppen, sex, hälsa och rättigheter. Informationen finns på lätt svenska och fem andra språk.

Rätt att veta! är framtagen av MUCF, i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se.

Webbutbildningspaketet Rätt att veta! bygger på grundtanken att vuxna behöver ta ansvar för ungas rättigheter genom att öppna för samtal som är trygga och inkluderande. Då kan unga ges den information de har rätt till och utvecklas som individer. För att tillgodose deras rättigheter till information, privatliv och frihet behöver vuxna även kunskap om hedersförtryck och dess konsekvenser för unga i särskilt sårbara situationer.