Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har genomfört en systematisk översikt om effekter av manualbaserade program som syftar till att förebygga utagerande problem,  ångest eller depression eller konsekvenser av sådan psykisk ohälsa. Barnen var i åldrarna 2-18 år och programmen var dels föräldrastöd dels insatser som gavs till barn i skolan. Rapporten undersökte också upplevelser av programmen, från studier med kvalitativ metodik.

Syftet med projektet var att uppdatera en tidigare SBU-rapport från år 2010 om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Uppdateringen är en del av ett regeringsuppdrag om psykisk hälsa bland barn och unga (S2020/01043/FS). Rapporten består av systematiska översikter om programmens effekter och risker, de erfarenheter som finns av programmen och deras kostnadseffektivitet samt en diskussion om etiska och sociala aspekter på användningen av program.