Ladda ner presentationer från föreläsningar och workshops

Här kan du ladda ner de presentationer som genomfördes under föreläsningar och workshops på Barnrättsdagarna 2024.

Plenarföreläsningar i Solasalen

Allt hänger ihop Steven Lucas

Barn ska få den information och den hjälp de har rätt till när de är anhöriga, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barns röster till Bris om föräldrar som dricker för mycket Magnus Jägerskog

Rättigheter för barn i sorg efter förlust av familjemedlem Rakel Eklund

Unga omsorgsgivare Pauline Johansson NKA

Vad händer med barnen när en förälder försökt mörda Jessika Sillanpää, Jessikasstory

Vilka är barn som anhöriga Agnes Lundström

Våldsutsatthet bland barn till föräldrar med svårigheter Carolina Jernbro

Seminarier

1a Hur kan vi se till att barn som bevittnat våld får tillgång till stöd och behandling

1a Polisanmälda brott mot barn i åldern 7-15 år

1d Barn och ungas perspektiv på när pengarna inte räcker till

1d Barn som säljer sexuella tjänster när föräldrar har ekonomiska svårigheter

1e Pusselbiten Traumamedveten omsorg – en rättighet för barn i skyddat boende

1e Pusselbiten Våldsmedveten handläggning – en rättighet för barn i skyddat boende

1f BarnSäkert

1g Stöd till barn och familjer på Affektiva mottagningen

1g The Family Model- ett kartläggningsredskap som uppmärksammar barnen åhörarkopia

1h När yngre barn är delaktiga – vilja våga o genomföra ett projekt

2a Hur identifieras och stöds barn

2b Barn som anhöriga – en grupp att uppmärksamma tidigt – Nationell spridning av sex års utvecklingsarbete om TSI

2c Sistjejers krav och barnkonventionen

2d Pusselbiten information och delaktighet – en rättighet för barn i skyddat boende

2d Pusselbiten Lek och aktivitet en rättighet för barn i skyddat boende

2e Att arbeta med våldsutövaren för barns bästa

2e Hur får vi syskonen delaktiga i behandlingen KIBB

2f Förstå familjen – Att möta föräldrar med egen funktionsnedsättning

2f Stödgrupper för familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter och deras barn

2g Fuck off. Det är liksom inget fel på mig. Grinden, Gävle kommun

2g Har du det jobbigt hemma och vill prata med andra om det Familjehuset Helsingborg stad

2h Att vara barn i en stödgrupp

3a Familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk eller beroende

3a Sofiamodellen – Familjeorienterat arbetssätt för barns rättigheter

3b Förbättra riskbedömningar och riskhantering vid våld i nära relationer med barns perspektiv

3b Våld i unga parrelationer Barnrättsdagarna

3c Journeys – barns rätt till information och delaktighet i rättsprocessen på Barnahus

3e Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

3e Sätt barnen i centrum för tivsten om deras liv

3f Barns röster om placering och delaktighet

3f Räcker det med ett familjehem

3g Stödinsatser till våldsutsatta mammor och deras barn

3h Små barns röster i terapirummet

4b Efter barnförhöret

4b Fjärde rummet barns rätt till stöd och behandling

4c Hur dåligt måste man må egentligen

4e Barn som lever i vårdnadstvister Konsekvenser för hälsa och utveckling

4f Att ta tillvara barnets röst i ett förändringsarbete i familjen

4f BRA-samtal – en modell för barnstyrda samtal med barnrättsperspektiv

4g Hur kan vi prata med små barn som växer upp med beroende i familjen

4g Jag o min familj

5a Hur kan socialtjänsten ge stöd barn vars till föräldrar har IF

5a Hur skapar vi förutsättningar för personal att uppmärksamma barn som anhöriga

5b Att försöka skapa balans mitt i Knaset!

5b Hur kan vi arbeta för att nå killar med stöd

5c ME-WE-modellen för unga omsorgsgivare

5d FöräldraFokus och familjestöd i skolan

5e Barn till föräldrar som har kontakt med vuxenpsykiatri

5e Framtidsspaning för barn i missbruksmiljö

5f Att uppmärksamma varje enskilt barn En regions arbete

5f Motståndskraft hos barn och unga Annika Kjeller

5h Lilla RB

Gröna Huset Karlstad

Hur kan sociala investeringar bidra till mer träffsäkra insatser

Hur påverkas hälsa, utbildning och den sociokulturella anpassningen hos barn i asylsökande familjer av ett återvändande till föräldrarnas ursprungsland

Kan någon fixa min förälder

Stöd vid avslag och återvändande för barn och deras föräldrar

Utvärdering av en samskapande process under utvecklingen av en psykosocial självhjälpsapp för ungdomar i sorg