3c Att lära barn om sina rättigheter

Peppy pals är ett digitalt verktyg som lär barn om deras rättigheter, på ett språk som de förstår. Verktyget grundar sig i två av Barnkonventionens artiklar, rätten till utbildning samt rätten till lek och vila. Paulina Olsson är medgrundare till verktyget och är övertygad om att man i tillgängliggörandet av Barnkonventionen måste utgå ifrån leken – inte bara inkludera den.

Paulina tydliggör vikten av att barn utvecklar sin emotionella intelligens, vilken hon menar ofta bortprioriteras inom skola och förskola. Genom att begripliggöra barnets egna känslor och tankar kan barnet i sin tur lättare förstå och hantera andras känslor. Det främjar barns förmåga att identifiera kränkningar som både barnet själv och andra utsätts för.

Konceptet är utarbetat i samråd med forskare och barn och består av fem grundkaraktärer som ger sig ut på olika kreativa uppdrag. För att lösa uppdraget krävs konflikthantering, samarbete och vänskap. Den film som visas på seminariet illustrerar hur en grupp på bästa sätt kan nyttja alla individers förmågor och styrkor. Samtliga filmer består av scenarier och situationer som är lätta för barn att relatera till och känna igen sig i.

-Gör det inte svårare än det är, och gör det på barnens villkor, i den värld som de befinner sig i, säger grundaren Paulina.

För att säkerställa tillgängligheten präglas filmerna av starka visuella uttryck och en lekfull gestaltning. Detta gör att även barn med bristande språkkunskaper kan tillgodogöra sig filmernas primära syfte – och i förlängningen få information om sina rättigheter.

Avslutningsvis lyfte Paulina den brittiska barnrättsorganisationen NSPCC och det stödmaterial de framtagit till gagn för pedagoger som jobbar med barns fysiska självbestämmanderätt. Projektet kallas för Pantosaurus, vilket anspelar på ett antal animerade dinosaurierna som i samstämmig ton och takt framför sitt budskap genom låten whats in your pants belongs to you. Stödmaterial i form av diskussionsfrågor och lektionsupplägg till Pantosaurus-filmerna finns tillgängligt på webplatsen.

 

Barnrätt för alla!

Barnombudet i Uppsala län presenterar projektet Barnrätt för alla som upprättades i syfte att säkerställa att information och kunskap om barns rättigheter når barnen de avser. Materialet består bland annat av en samling berättelser om barns rättigheter som tilldelats det fyndiga namnet berättigheter.

Detta Arvfondsprojekt utgår ifrån rätten att få information om sina rättigheter. Alla barn har rätt till att få information om sina rättigheter. Trots det finns det en del barn som löper större risk än andra att så inte sker. Därför riktar sig projektet till riskgrupper så som barn med funktionsnedsättning, barn som nyligen anlänt till Sverige och de allra minsta barnen.

För barnen skulle kunna tillika vilja använda materialet är det framtaget i ett mindre språktungt format. Berättigheter är ett utplock av barns vardagssituationer som på olika sätt mynnar ut i ett dilemma som barn och pedagoger, utifrån ett barnrättsperspektiv, ska hitta alternativa lösningar på. Igenkänning i berättigheterna avgörande för att barnen ska kunna ta till sig historierna.

Josefin Högberg, projektledare på barnombudet i Uppsala, menar att det trots stort fokus på att uppmärksamma barn och stärka deras inflytande inte råder några tvivel om maktförhållandet mellan barn och vuxna.

-När man frågar hur det skulle bli om barn fick bestämma allt är barnen i regel eniga om att det skulle innebära ett totalt kaos.

Barn och vuxna är eniga om att vuxna ska bestämma mer än barn, men i linje med barnkonventionen krävs att den som fattar beslut som rör barn beaktar barnets bästa.

En annan del av materialet består av ett barnrättsmemory, där Barnkonventionen komprimerats till tio memorykort på lättläst svenska. Allt material har tagits fram i nära dialog med barn och ungdomar och Josefin menar att det inte vore möjligt att göra på något annat sätt.

-Det jag trodde var rätt funkade inte alls och tvärtom, säger hon och refererar till egna idéer och uppfattningar som i mötet med referensgrupperna visade sig vara dåligt anpassade till barnens behov och perspektiv. Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att göra barn till medskapare i utformandet av verktyg och metoder som riktar sig till dem.

Barnombudets andra representant, Samer Diwari, berättar om en situation där ett barn som testat spelet sprungit ut till sin förälder med kortet ”vuxna ska lyssna på barn” i högsta hugg och krävt föräldern på godis. Utöver den uppenbara humorn menar Samer att situationen trots allt fyller en viktig funktion.

-Även en sådan komisk situation öppnar upp till dialog om barns rättigheter, vilket är bra. säger han.

Ladda ner presentationen: 3c Att lära barn om deras rättigheter PreppyPals

Ladda ner presentationen: 3c Barnrätt för alla BoiU