Programmet för 2015 är klart

Hur lätt är det att få sin rätt? Om alla barns rätt att inte utsättas för kränkande behandling eller diskriminering.

Alla barn har lika rättigheter; både barnkonventionen och svensk lag föreskriver att barn inte får diskrimineras eller bli utsatta för kränkande behandling. Ändå vet vi att var femte barn på grundskolan har blivit utsatt för kränkande behandling det senaste året. FN:s barnrättskommitté har riktat uppmärksamhet mot den diskriminering som barn från etniska minoriteter, asylsökande barn och barn som tillhör invandrarfamiljer utsätts för. Och man uppmanar Sverige att rikta insatser för att förhindra nya former av mobbing och trakasserier utanför klassrum och skolgårdar, inklusive via mobiltelefon och virtuella mötesplatser.

Barnrättsdagarna 2015 kommer att belysa, problematisera och konkretisera vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att tillgodose barns och ungas rätt att inte utsättas för diskriminering eller kränkande behandling.

Konferensen ska förmedla kunskaper om vad lag och barnkonvention innebär i praktiken och belysa hur barn och unga som utsätts upplever sin situation.

Vi tar ett brett grepp på frågan om vad diskriminering och kränkningar kan innebära för barn och unga och kommer belysa arenor som skolan, fritidsaktiviteter, nätet och myndigheter.

Programmet innehåller kunskap, metoder och idéer kring hur vi kan arbeta både förebyggande och vidta åtgärder. Barnrättsdagarna är en mötesplats där deltagarnas egna kunskaper och möjligheten att utbyta erfarenheter är viktiga inslag.

Valbara pass

Barnrättsdagarna 2015 ger dig en möjlighet att själva bygga ditt program genom att erbjuda en mängd olika föredrag och workshops. Dessa syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa dig inom olika områden och ge nya idéer om hur du själv kan arbeta vidare med hjälp av konkreta metoder och verktyg.

Passen är antingen utformade som ett föredrag med frågestund eller som en processinriktad och interaktiv workshop. I programmet hittar du en kort beskrivning av varje pass.

Speakers corner

För att starta diskussioner och kunskapsutbyte som kan fortsätta i andra forum kommer det under luncher och kaffepauserna finnas möjlighet att som deltagare hålla kortare presentationer och diskutera dagarnas tema, någon problemställning eller yrkeserfarenhet som berör ämnesområdet. Ingen föranmälan krävs.

Utbyte av kunskap

Vi kommer att få ta del av forskare, specialister och praktiker med kunskap och erfarenhet i frågan. Vi kommer också att ge utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Arbetssätt, metoder och verktyg kommer att presenteras och diskuteras.

Posters

Under konferensen finns det möjlighet att presentera projekt, utvecklingsarbete eller forskning i en posterutställning, och på det sättet ta upp frågor som rör diskriminering och kränkande behandling av barn och unga. I samband med lunch och kaffepauser kan deltagarna ta del av posters från ideella organisationer, myndigheter och forskare.

Utställare

Som utställare har ni möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och
anknyter till konferensens tema och innehåll. Utställningsplatserna är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, anmäl er snarast. Klicka här för mer information 

Ladda ner programmet som PDF