Program 2020

Ladda ner programmet som utskriftsvänlig pdf

Ladda ner längre beskrivningar av samtliga seminarier

Dag 1: 23 november

07:30

Registreringen öppnar

Läs mer
09:00

Inledning – om varje barns rätt till utveckling

 • Elisabeth Dahlin
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:20

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

 • Åsa Lindhagen
Läs mer
09:35

Barnkonventionen som lag

 • Vendela Carlfjord
 • Malin Ekman Aldén
 • Pernilla Baralt
 • Leo Gerdén
 • Ing-Marie Wieselgren
Läs mer
10:10

Kaffepaus

Läs mer
10:40

Vad kan vi lära av våra nordiska grannländer?

 • Elina Pekkarinen
Läs mer
11:00

Barns behov ska styra – Om utvecklingsarbetet med tidiga och samordnade insatser (TSI)

 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
Läs mer
11:30

Rätten till skydd mot våld och övergrepp

 • Johanna Thulin
 • Carolina Jernbro
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
12:00

Lunch och tid för utställare

Läs mer
13:00

1a Hälsa och delaktighet

Läs mer

1d Bildstöd i samtal med föräldrar och barn

Läs mer

1g Mobbning och utsatthet online och IRL

Läs mer

1b Trygga och utvecklande miljöer

Läs mer

1e Effektivisera och utveckla samverkan

Läs mer

1h Barn utsatta för sexuella övergrepp och sexuell exploatering

Läs mer

1c Kommunikation och familjerättsliga konflikter

Läs mer

1f En rättighetsbaserad skola

Läs mer

1i Workshop – Barnanpassad vård

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

14:15

2a Barnkonventionen nationellt och kommunalt

Läs mer

2d Synen på barnet som rättighetsbärare

Läs mer

2g Våld mot det unga barnet

Läs mer

2b Kvinnojour och Kriminalvård

Läs mer

2e Det späda barnets rätt till utveckling

Läs mer

2h Ungas demokratiska delaktighet

Läs mer

2c Läslust och delaktighet

Läs mer

2f Skolfam och SAMS

Läs mer

2i Workshop – Barn som bär på traumatiska upplevelser av flykt

Läs mer
15:15

Eftermiddagskaffe

Läs mer
15:40

Hållbara liv för barn – utmaningar och möjligheter

 • Magnus Jägerskog
Läs mer
16:15

Synen på barn som rättighetsbärare

 • Elisabeth Dahlin
Läs mer
16:45

Barns liv online och barnrättsperspektivet

 • Anette Novak
Läs mer
17:15

Slut för dagen

17:30

Mingel med underhållning och mat

 • Smash Into Pieces
Läs mer

Dag 2: 24 november

08:30

Godmorgon

Läs mer
08:35

Landshövding Maria Larsson

 • Maria Larsson
Läs mer
08:45

Stora Priset

 • Anne Marie Brodén
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:05

Barns rätt till delaktighet och åldersmaktordningen

 • Jeanette Sundhall
Läs mer
09:30

Förmiddagskaffe

Läs mer
10:00

3a Att gå från abstrakt till verksamhetsspecifikt

Läs mer

3d Det livslånga lärandet i förskolan

Läs mer

3g Fokus flickor – ensamkommande och förebygga könsstympning

Läs mer

3b barns delaktighet i föräldraskapsstöd och i klinisk praktik

Läs mer

3e Tillgänglig skola och lärmiljö

Läs mer

3h För en barndom fri från våld och försummelse

Läs mer

3c Unga och kriminalitet

Läs mer

3f Barn och rättsväsendet

Läs mer

3i Workshop – Skolan som arena för barns utveckling

Läs mer
11:00

Paus och förflyttning

11:15

4a Likarätt och barnrätt i förskola och skola

Läs mer

4d Barns röster om barnkonventionen och stöd inom EU

Läs mer

4g Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp

Läs mer

4b Tidig upptäckt och förebyggande arbete

Läs mer

4e Samverkan för barns delaktighet och hälsa

Läs mer

4h Barn i ekonomisk utsatthet och långvarig bostadslöshet

Läs mer

4c Barn och ungdomar på HvB och SiS särskilda ungdomshem

Läs mer

4f Rätten att utvecklas lika – Sambandet mellan grundprinciperna i barnkonventionen

Läs mer

4i Workshop – Att växa upp i extremistmiljö

Läs mer
12:15

Lunch och tid för utställare

Läs mer
13:15

5a Barnkonsekvensanalyser som metod för barns rätt till utveckling

Läs mer

5d Rädda Barnen om nyanlända och barn i ekonomisk utsatthet

Läs mer

5g Samtal om sexualitet och frihet från pornografi

Läs mer

5b Föräldrastödsprogram för barnets bästa

Läs mer

5e Barn som upplevt trauma

Läs mer

5h Hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

5c Socialtjänsten – orosanmälningar och vikten av att bygga relationer

Läs mer

5f Barn som anhöriga

Läs mer

5i Workshop – Ungas utveckling i den segregerade staden

Läs mer
14:15

Paus och förflyttning

14:35

Hur kan vi förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet?

 • Vivalla
Läs mer
15:05

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

 • Linus Wellander
Läs mer
15:35

Vilka är deltagarna på Barnrättsdagarna?

Läs mer
15:45

Så blev jag artist

 • Petter
Läs mer
16:30

Tack för i år

Läs mer
16:35

Kaffe to go

Läs mer

Programmet är under uppbyggnad och kan komma att förändras