Program 12-13 april 2016

Dag 1: 12 april

09:00

Inledning

 • Cecilia Sjölander
 • Fredrik Malmberg
Läs mer
9:05

Välkommen till Örebro

 • Maria Larsson
Läs mer
09:15

Vad händer när den nationella lagstiftningen strider mot folkrätten?

 • Michael O'Flaherty
Läs mer
09:45

Barnkonventionens artiklar och innehåll i praktiken

 • Anna Kaldal
 • Fredrik Malmberg
Läs mer
10:15

Kreativ paus

Läs mer
10:30

Barnrättighetsutredningen

 • Anita Wickström
Läs mer
11:00

Caroline af Ugglas

 • Caroline af Ugglas
Läs mer
11:30

Lunch i Arenan

Läs mer
13:00

Valbara seminarier

1c Kommunicera Mera

Läs mer

1g Artikel 12 i praktiken – så här kan man inkludera barn och unga i kommuner, landsting/regioner och ideella organisationer.

Läs mer

1a Kriminalvården och barnkonventionen – vad innebär det? – Fullsatt

Läs mer

1d Främja barns delaktighet i vårdsituationer – Fullsatt

Läs mer

1f Barnkonventionen i praktiskt genomförande inom socialtjänsten – Fullsatt

Läs mer

1b Barn i migration och barnrättsperspektivet

Läs mer

1e Hur blir det för barnen? – Föräldrarätten kontra barnets rättigheter och barnets bästa – Fullsatt

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

14:15

Valbara seminarier

2c #JiddraHem

Läs mer

2f Gemensam verkstad – en modell för samverkansmöten – Fullsatt

Läs mer

2a Barnkonventionen i förskolan

Läs mer

2d Gäller barnkonvention barn som är utsatta EU-medborgare i Sverige? Hur ser det ut i teorin och praktiken? – Fullsatt

Läs mer

2g Barnrättsperspektiv i samhällsplaneringen

Läs mer

2b Barns rätt i rättsliga sammanhang

Läs mer

2e Det gäller en av fem – Om sexuella övergrepp mot barn. Vem lyssnar på barnen? – Fullsatt

Läs mer
15:15

Eftermiddagskaffe

15:45

Vad innebär en inkorporering av barnkonventionen för arbetet i praktiken?

 • Åsa Regnér
 • Cecilia Sjölander
 • Fredrik Malmberg
Läs mer
16:15

Blir det skillnad för barn på flykt när barnkonventionen blir lag?

 • Åsa Regnér
 • Henry Ascher
 • Mikaela Hagan
 • Lars H. Gustafsson
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
16:45

Stora Priset

 • Anne Marie Brodén
 • Cecilia Sjölander
Läs mer
17:15

Slut för dagen

19:30

Middag i Kongresshallen

Läs mer
19:35

Lennart Bondesson

Läs mer

Dag 2: 13 april

08:30

Godmorgon

Läs mer
8:35

Internationella erfarenheter av barnkonventionen som lag

 • Anne Lindboe
Läs mer
09:00

Barns rättigheter kontra föräldrarätten

 • Maria Heimer
 • Håkan Ceder
 • Lars H. Gustafsson
 • Anna Kaldal
Läs mer
09:30

Förmiddagskaffe

10:00

Valbara seminarier

3c Barnbokslut och ett systematisk genomförande av barnkonventionen i kommuner och landsting

Läs mer

3g Den goda organisationen – om nyanlända elevers mottagande i skolan

Läs mer

3a Familjer i konflikt efter separation – hur beaktas de yngre barnens rättigheter enligt art 12?

Läs mer

3e Att arbeta med barn i ekonomisk utsatthet – det som är bra för barn och unga är bra för kommunen

Läs mer

3d Vad betyder en inkorporering av barnkonventionen för det dagliga arbetet med papperslösa, ensamkommande och asylsökande barn och unga? – Fullsatt

Läs mer

3b Barn på kvinnojourer

Läs mer

3f Från vanmakt till delaktighet: barn i psykiatrisk tvångsvård

Läs mer
11:00

Paus och förflyttning

11:15

Valbara seminarier

4c Jämställdhet och Likvärdighet utifrån ett perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck – Fullsatt

Läs mer

4g Barns rätt som anhöriga

Läs mer

4a Hur kan vi säkerställa ensamkommande barns rättigheter och skydda dem mot diskriminering?

Läs mer

4d Skyddar vi barn mot sexuell expolatering på nätet – Utmaningar inom juridik och praktik – Fullsatt

Läs mer

4e Att låta barn med funktionsnedsättning komma till tals – Fullsatt

Läs mer

4b Jag är bara en påse med pengar – Fullsatt

Läs mer

4f Barnperspektivet i vårdnadstvister

Läs mer
12:15

Lunch i Arenan

Läs mer
13:30

Valbara seminarier

5c Studier om våld mot barn, hedersrelaterat våld och rätten till skydd – Fullsatt

Läs mer

5g Unga röster i soc och LVU utredningen – Fullsatt

Läs mer

5a Får barn klaga på vuxna? Att arbeta praktiskt med den enskilda barnets rättigheter.

Läs mer

5d Stora Priset

Läs mer

5f Barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld och övergrepp – Går det att stoppa barnmisshandel?

Läs mer

5b Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

Läs mer

5e Bli inte hopplösa – Flyktingbarns vardagsstrategier i en papperslös situation – Fullsatt

 • Henry Ascher
Läs mer
14:30

Paus och förflyttning

14:45

Sagt och gjort under Barnrättsdagarna 2016

Läs mer
15:00

Barnets bästa i praktiken. Om arbetet med barnkonventionen från tanke till lag.

 • Thomas Hammarberg
Läs mer
15:30

Tack för i år!

15:45

Kaffe to-go

 Ladda ner programmet som pdf