Barnrättsdagarna 2022 äger rum i Karlstad den 24-25 maj 2022

Tema: Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv

Boka in 24-25 maj 2022 i din kalender redan nu!

Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information
samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

Barn i Sverige har det på många sätt bättre än barn i flera andra delar av världen. Men aktuella rapporter visar att många barn och unga mår dåligt av olika skäl och många far illa eller riskerar att fara illa. För att kunna tillgodogöra sig rätten till information och utbildning krävs att barnet i sin vardag har tillgång till stödstrukturer som är både rätt och bra. Skolan är en mycket viktig arena och framgång i skolan är en stark skyddsfaktor för alla barn. Det är dock många faktorer som kan påverka barns förmåga att ta till sig information och klara av sin skolgång.

Det finns situationer och omständigheter som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk.

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning och vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Läs mer om det praktiska här

Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.

VI SES PÅ BARNRÄTTSDAGARNA 2022!