Nu tar vi emot ansökningar om att hålla seminarium

Inför Barnrättsdagarna 2018 tar vi emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna en workshop med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Enligt barnkonventionens artikel 2 ska alla rättigheter i barnkonventionen gälla varje barn inom statens jurisdiktion utan åtskillnad av något slag. Barnrättskommittén menar att det betyder att man aktivt måste identifiera de individuella barn och grupper av barn för vilka förverkligandet av rättigheterna kan kräva särskilda åtgärder, att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att upptäcka och ge företräde åt marginaliserade och missgynnade grupper av barn för att alla rättigheter som garanteras i barnkonventionen ska gälla för alla barn inom statens jurisdiktion.

Övergripande frågeställningar för konferensen är vilka utmaningar och möjligheter vi står inför när alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor ska tillgodoses, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till barnkonventionen. Dessutom, vilka praktiska konsekvenser får detta inom olika yrken och på olika nivåer, för den enskilde individen, för arbetsplatsen, för kommunen och för Sverige. Hur kan jämlika uppväxtvillkor uppnås?

Exempel på frågeställningar som gärna får belysas:

 • Hur kan genomslaget för barnkonventionens artikel 2, att respektera och tillförsäkra varje barn alla
  rättigheter i konventionen utan åtskillnad av något slag, förbättras i Sverige?
 • Hur kan samhället öka möjligheten för alla barn att få sina rättigheter tillgodosedda så att de kan delta i samhället på lika villkor?
 • Hur kan samhället arbeta för att utjämna kommunala och regionala skillnader?
 • Hur påverkas varje barns rätt och möjlighet till bland annat överlevnad och utveckling, god hälsa,
  utbildning och trygga uppväxtvillkor av den miljö barnet växer upp i?
 • För att garantera alla barn samma möjlighet till utveckling krävs olika typer av insatser vid olika åldrar och för olika grupper av barn. Vad finns och vad behöver utvecklas?
 • Vilka (grupper av) barn riskerar att inte ha samma tillgång till goda uppväxtvillkor som andra barn och hur kan dessa barn identifieras?
 • Hur kan barn och ungas kunskap om sin livssituation inhämtas och beaktas?
 • Hur kan barn och unga i utsatta situationer göra sina röster hörda och få inflytande när det gäller frågor och beslutsfattande som rör dem?
 • Hur kan offentliga budgetar användas för att garantera alla barns jämlika rättigheter?

Vi tar gärna del av goda exempel och konkreta verktyg för att säkerställa barns rättigheter som finns i din verksamhet eller forskning. Målsättningen är att alla föreläsningar och dialogseminarium har en tydlig koppling till barnkonventionen. Dessutom är det viktigt att barns röster ges utrymme och betydelse i din presentation. Läs mer om temat och dess innehåll här

Vi välkomnar dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och ny forskning som rör konferensens tema.

Målgrupper

Målgrupper för konferensen är personal och beslutsfattare på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

Skicka in en sammanfattning av din föreläsning eller ditt dialogseminarium där kopplingen till
barnkonventionen tydligt framgår genom att du besvarar frågorna:

 • Vilka artiklar i barnkonventionen (eller någon annan konvention) kan kopplas till ämnet för din presentation? Beskriv varför!
 • Vad anser du är det viktigaste som du/ni gör för att säkerställa barn och ungas rättigheter enligt årets tema?

Skicka gärna med en länk till eventuell tidigare presentation av ämnet.

Sammanfattningen bör inte vara mer än ca 5000 tecken eller max två A4-sidor. Glöm inte att skriva namn, organisation, mejladress och telefonnummer.

Skicka din ansökan till: barnrattsdagarna@live.se

Ange i din ansökan om du vill hålla en föreläsning eller en workshop.
Här kan du läsa om vad som ingår i en föreläsning respektive workshop.

Datum och deadlines

Sista dag att skicka in sitt bidrag: 30 oktober 2017
Sökanden får besked: senast sista veckan i november 2017
Konferensen äger rum: 24-25 april 2018 på Conventum i Örebro

Om ditt bidrag antas står Barnrättsdagarna för deltagaravgiften båda dagarna.
Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av föredragshållaren.

Vid frågor kontakta Susanne Björk susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Ladda ner informationen som utskriftsvänlig pdf här