Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor

Klyftorna i vårt samhälle växer. Det är stora skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Vad betyder detta för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)?

På Barnrättsdagarna 2018 kommer vi ta tag i frågor som rör alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Är Sveriges lagstiftning och genomförandet av den utformat så att varje barns rätt till goda uppväxtvillkor i enlighet med barnkonventionen tillgodoses? Hur kan Sverige öka möjligheten för alla barn att få växa upp och delta i samhället på lika villkor?

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 1 antagen den 10 december 1948

Enligt barnkonventionens artikel 2 ska alla rättigheter i konventionen gälla varje barn inom statens jurisdiktion utan åtskillnad av något slag. FN:s barnrättskommitté menar att Sverige aktivt måste identifiera individer och grupper av barn för vilka förverkligandet av rättigheterna kan kräva särskilda åtgärder. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att upptäcka och ge företräde åt marginaliserade och missgynnade grupper av barn.

Enligt artikel 4 ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra barnets rättigheter. För ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten t.o.m. vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser. I tider av ekonomisk kris, får regressiva åtgärder endast övervägas efter bedömning av alla andra alternativ och se till att barn är de sista att påverkas, särskilt barn i utsatta situationer.

Inför Barnrättsdagarna 2018 vill vi ta del av era erfarenheter och goda exempel på hur vi kan säkerställa att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda för att delta i samhället på lika villkor enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning. Ansökningsomgången för 2018 öppnar mot slutet av augusti och stänger den 30 oktober 2017. I samband med att ansökningsomgången öppnar kommer ansökningskriterierna presenteras här på www.barnrattsdagarna.se.

Boka in 24-25 april 2018 i din kalender redan nu!

Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.

Vill du redan nu anmäla ditt intresse?

Fyll i din e-postadress i det gula fältet längst ner på sidan så får du information skickad direkt till dig.

OBS! Gäller inte som anmälan till konferensen!

Här kan du ladda ner informationen som pdf