Seminarieformer – föreläsning och workshop

Det kommer att vara möjligt att välja mellan två olika former av seminarium på Barnrättsdagarna 2018 – föreläsning eller workshop. Se närmare beskrivning nedan.

Samtliga seminarier ska utgå från rättighetsperspektivet med särskilt fokus på barnkonventionen. Seminarierna ska belysa hur de grupper som möter barn och unga i sin yrkesroll kan arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv och främja implementeringen av barnkonventionen.

Föreläsning

Föreläsningarna ska vara av god kvalité och förmedla aktuell kunskap om ett ämne som rör konferensens tema. I föredragsinbjudan poängteras även att föreläsningarna ska inkludera ett barnrättsperspektiv. När det gäller årets tema ska de inskickade förslagen relatera till barnkonventionen och om möjligt till aktuell lagstiftning. En föreläsning är främst kunskapsförmedling från föreläsare till deltagare. Det är en form att inhämta kunskap som flera deltagare uppskattar och efterfrågar. Men det är också viktigt att lämna något utrymme för frågor och dialog med deltagarna. Under Barnrättsdagarna uppmanar vi föreläsarna att lämna plats för deltagarnas frågor och reflektioner under minst tio minuter inom tidsramen för seminariet. Det brukar normalt göras efter föreläsningen. Under föreläsningens gång bör det vara möjligt för deltagarna att komma med kortare klargörande frågor.

Workshop

Under årets konferens arbetar vi vidare med det koncept som vi introducerade 2016. En seminarieform för de deltagare och föreläsare som vill ha ett mer gemensamt kunskapsutbyte. Det kommer ske genom att en fast struktur följs under seminariet. Föreläsaren introducerar ett ämne under en kort föreläsning, eller i form av en panel där varje paneldeltagare får en begränsad tid att framföra sitt budskap.

Utifrån givna frågeställningar får deltagarna får därefter diskutera i smågrupper och redovisa sina resultat på blädderblock eller liknande. Föreläsaren går sedan runt och låter grupperna berätta vad de svarat på frågeställningarna och dialogen fortsätter. Avslutningsvis sammanfattar föreläsaren och kommenterar vad deltagarna tagit upp samt de teman och frågeställningar som diskuterats under seminariet.

Den övergripande målsättningen är att alla deltagare får möjlighet att komma till tals och utbyta erfarenheter och kunskap. En workshop bidrar till en process som ger de som deltar, inklusive föreläsaren, nya insikter och ny kunskap.