Bristande skydd för asylsökande barn som far illa

Under ett år hamnar cirka 190 asylsökande barn hamnar i samhällsvård. Det motsvarar två procent av de asylsökande barnen. Ungefär 30 av dem blir tvångsomhändertagna.

Det handlar om barn som lämnats vind för våg eller behandlats illa av sina föräldrar. Barn som har upplevt omsorgsbrist och vanvård men där hälsoskäl och anknytning till Sverige inte är tillräckligt för att få stanna.

Utlänningslagen står nämligen över socialtjänstlagen. Trots att alla barn som vistas i vårt land har samma rätt till skydd och stöd enligt FN:s barnkonvention.

– Migrationsverket har möjlighet att ge barn som är omhändertagna av socialtjänsten ett tillfälligt uppehållstillstånd, men det görs inte tillräckligt, berättar Emma Schönberg, barnrättsjurist på Unicef Sverige.

Unicef vill se en bättre och tydligare tillämpning av barnets bästa, där lagen om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SOL) har företräde framför utlänningslagen.

Åsa Backlund, fil dr i socialt arbete vid FoU Nordväst, har gjort en kartläggning av 80-talet kommuner/stadsdelar i Stockholms och Skåne län under perioden 2010-2012. Hon har undersökt hur vanligt det är att asylsökande barn som kommit till Sverige med sina familjer placeras i samhällsvård, och vad socialtjänsten har för erfarenheter och förhållningssätt när det gäller dessa barn.

Svårt dilemma

Av studien framgår att det är mycket upp till den enskilda socialsekreteraren hur man agerar.

– Det är ett svårt dilemma för socialsekreteraren som ska bedöma vad som är barnets bästa. Det beror ju på om barnet får stanna i landet eller inte, menar Åsa Backlund.

Socialsekreterarna upplever att Migrationsverket kör över deras bedömningar och utvisar barnen ändå. Bristen på handlingsutrymme leder till att socialtjänsten avvaktar med insatser som man ser behov av.

– Socialtjänsten måste räkna med att en insats kan komma att avbrytas när som helst. Är det då rätt att sätta igång processer och skilja barnen från sina föräldrar när de kanske skickas ut med samma förälder bara någon månad senare, frågar hon retoriskt.

Av det skälet händer det att socialtjänsten istället försöker jobba ihop föräldrar och barn, trots att barnet egentligen behöver skydd.

I sommar kommer en lagändring som innebär att synnerligen ömmande omständigheter ersätts av särskilt ömmande omständigheter. Tanken är att det ska bli lättare för bland annat asylsökande barn med omsorgsbehov att få uppehållstillstånd.

– Det är ett steg på vägen, men ger inte ett fullgott skydd, säger Emma Schönberg.

Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård
unicef.se/publikationer