ADHD i skolan

Finns det ett samband mellan ADHD och mobbning? Och hur klarar sig egentligen barn med ADHD i skolan?

Kirsten Holmberg, överläkare och barnneurolog, har gjort en studie där hon följt drygt 500 barn i Sigtuna kommun från fyra till sexton års ålder och studerat deras beteende och utveckling.

ADHD-symtom vanligt vid mobbning

I årskurs fyra fick eleverna delta i en enkätundersökning och resultaten visar bland annat att det finns ett tydligt samband mellan ADHD och mobbning. Barn med ADHD löpte nämligen tre gånger större risk att mobba än barn utan ADHD. Och sambandet var ännu tydligare i det omvända fallet. Det var nämligen tio gånger så vanligt att barn med ADHD själva föll offer för mobbning.

Enligt Kirsten Holmberg kan detta bland annat bero på en oförmåga att läsa av situationer.
– Vi vet att barn med ADHD ofta har svårt att se hur andra beter sig och att anpassa sig efter olika situationer.

Hur gick det sen?

I årskurs nio gjordes en uppföljning av studien som visade att eleverna med ADHD hade fortsatta problem med kamratrelationer. I den här delen av undersökningen valde man också att titta närmare på elevernas skolprestationer.
– Slutsatserna vi drog var att det finns ett tydligt samband mellan koncentrationssvårigheter och svaga skolprestationer. Och att även barn med ganska lindriga symtom kan behöva stöd.

Vad behöver göras?

Enligt Kirsten Holmberg krävs det ett nära samarbete mellan föräldrar, lärare och skolhälsovård för att identifiera elever med ADHD och se till att de får rätt stöd. Och mycket skulle behöva förbättras i skolan.
– Jag kan tycka att man i skolan skulle behöva mer kunskap och en klarare strategi för att bemöta problem. Dessutom skulle elevhälsan behöva utvecklas så att man kan ge stöd direkt till elever med problem och indirekt via lärare.