Bra att sätta sökarljuset på oss vuxna

Sist ut bland tisdagens talare i konferenshallen var Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson, uppenbart berörd av de filmer som barnombudsmannen Fredrik Malmberg hade visat bara några minuter tidigare.

– Det är inte enkelt att komma upp på scenen just nu, sa Maria Larsson. Jag märker att ni är lika berörda som jag när jag har fått ta del av de här berättelserna. När barn och unga berättar blir det på riktigt. Jag har svårt att hålla tårarna tillbaka, fast jag har sett filmen om bältesläggningen tidigare.

– Jag är fantastiskt glad att ha en myndighet som Barnombudsmannen, som är så offensiv och kreativ i sitt sätt att möta barn och unga och låta dem komma till tals. Det är en fantastiskt stor hjälp för oss beslutsfattare att få ta del av barnens berättelser direkt på det här sättet. Där finns massor med kunskap och klokskap som vi kan ta vara på, om vi bara är kloka nog att göra det.

Barn- och äldreministern passade också på att berömma de tre initiativtagarna bakom Barnrättsdagarna: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnrättsakademien och Barnombudsmannen. Samtliga organisationer med gott anseende som håller fanan högt, konstaterade hon och påminde sedan om att en hel del arbete återstår.

– I år firar barnkonventionen 25 år, det är ett jubileum. Mycket har uppnåtts under de här 25 åren, men mycket återstår innan barnens rättigheter i alla avseenden enligt barnkonventionen är tillgodosedda i vårt land.

– Jag tror att det är bra att sätta sökarljuset på oss vuxna. Det är barnens konvention men också i allra högsta grad de vuxnas konvention. Det är på oss vuxna det beror om barnens rättigheter ska uppfyllas eller inte. Barnen är beroende av att de vuxna som bestämmer över dem har rätt inställning.

”Vi har alla ett ansvar”

Det fortsatta arbetet med att stärka barns rättigheter kommer till stor del att handla om att hitta rutiner och metoder som funkar i vardagen, berättade Maria Larsson.

– Samhället det är vi, vi tillsammans. Det är en fruktbar insikt när det handlar om arbetet med barns rättigheter. Staterna har åtagit sig att genomföra barns rättigheter enligt barnkonventionen. Men utan alla verksamheter utanför det offentliga skulle betydligt mindre hända. Om barns rättigheter ska bli starkare måste regeringen, enskilda vuxna, grupper av vuxna och företrädare för organisationer ta steg i den riktningen. Oavsett om du jobbar med barn till vardags, är förälder eller tränare för knattelaget i fotboll. Vi har alla ett ansvar, din attityd spelar roll.

Ett exempel på detta är regeringens initiativ att bjuda in representanter från andra länder till en barnrättskonferens om aga i Stockholm i början av juni.

– Vi var först i världen med ett förbud mot aga. Nu har 36 länder ett förbud, men vi kan se öppningar i andra länder. Många vill gå i den här riktningen, det är dem vi vill påverka. Vi vill berätta att lagstiftning påverkar attityder.

”Vi är inte färdiga”

För en månad sedan lämnade Maria Larsson en skrivelse till Sveriges Riksdag om den samlade barnrättspolitiken. Skrivelsen innehåller bland annat en handlingsplan för att motverka människohandel av barn med 14 konkreta åtgärder som ska genomföras under 2014 och 2015.

Skrivelsen lyfter också upp barn som lever i ekonomisk utsatthet. De ska ha samma möjlighet att delta i fritidsaktiviteter som andra barn. Dessutom har länsstyrelsen i Jönköping fått i uppdrag att ta fram en modell för hur en regional stödstruktur för barnrättsfrågor ska kunna se ut, berättade Maria Larsson och passade sedan på att uppmärksamma Barnombudsmannens webbaserade uppföljningssystem Max18 och arbetet med Pejling och dialog.

Även 2014 års årsrapport fick beröm av barn- och äldreministern:

– Barnombudsmannen har satt fingret på ett område där vi från stat, kommun och landsting inte möter barnens behov. Sedan vi fick rapporten har vi redan fattat några regeringsbeslut, och ytterligare några är på väg.

Till exempel ska barn i tvångsvård ha ett särskilt direktnummer till tillsynsmyndigheten som barnen kan ringa ifall något inte går rätt till. Socialstyrelsen och Barnombudsmannen ska tillsammans ta fram informationsmaterial om rättigheter som ska ges till alla barn som placeras i tvångsvård.

Maria Larsson vill också ta reda på varför flickor utsätts för tvångsvård i högre utsträckning än pojkar, berättade hon och förklarade att regeringen även vill stärka barns rättigheter inom ramen för psykiatrilagstiftningen.

– Vi hoppas kunna föra in klausuler om barnets bästa i lagen och pröva detta i varje beslut om detta är till gagn för barnet. Vi funderar också på att barn inte ska få vårdas tillsammans med vuxna patienter.

– Vi är inte färdiga. Varken vi eller ni. Det visar bland annat vår rapport till FN:s  barnrättskommitté. Jag hoppas att vi till trettioårsjubiléet står betydligt starkare än vi gör i dag på så sätt att barns rättigheter kommer till uttryck överallt, och så hoppas jag att barnkonventionen också blir svensk lag. Tack för vad du har gjort, och tack för vad du kommer att göra i fortsättningen.