Vården behöver bli bättre på att se transungdomar

Transungdomars situation i Sverige behöver förbättras. De har rätt till ett bättre bemötande från vården menar Emelie Mire och Gisela Janis från RFSL Ungdom.

– Transungdomar är den mest suicidala gruppen vi har i Sverige säger Emelie Mire.

Mer än hälften har någon gång övervägt att ta sitt liv. Många utsätts för våld och trakasserier och mycket tyder på att den psykiska ohälsan grundar sig i den diskriminering dessa personer utsätts för.

Det finns ett stort behov av ökad kompetens inom hälsa och sjukvård. Många transpersoner har ett lågt förtroende för psykologer och kuratorer vilket gör att man ibland undviker att söka vård. Detta kan i sin tur leda till ytterligare ökad ohälsa. Ett citat från en ungdom vittnar om att personen själv fått undervisa sin psykolog och det är tyvärr inte ovanligt enligt Gisela Janis.

– Som professionell måste man ta ansvar för sin egen kunskapsinhämtning. Man kan inte lägga detta på patienten menar Emelie Mire.

Självkänslan är extremt låg bland transungdomar. Man anser sig inte värd att bli
omhändertagen. Detta grundar sig dels i bemötande från omgivningen men också i
att det finns så få förebilder. Men framgångsfaktorer finns, och de enklaste är
oftast de bästa.

– Är du osäker på någons könsidentitet? Lyssna till hur personen själv benämner
sin kropp. Och utgå ifrån att man aldrig kan se på någon vilket kön personen har
säger Emelie Mire.

RFSL Ungdom fortsätter att driva aktuella transpolitiska frågor som t.ex. avskaffandet av 18 års-krav för ändring av juridiskt kön och frågor kring diskriminering, hat och hets. Möjligheten att få ändra juridiskt kön skulle kunna förbättra situationen för många transungdomar och i hetslagstiftningen måste det finnas samma skrivningar som finns i diskrimineringslagen avslutar Gisela Janis.

Läs mer på:
RFSL Ungdom
Transformering, RFSLs information om trans