Sverige, barnkonventionen & barnrättskommittén

Barnkonventionen i Sverige var ämnet för både föresläsningar och diskussioner under tisdagförmiddagens andra pass i plenisalen. Först ut att tala var Kirsten Sandberg, jurist och ordförande för FN:s barnrättskommitté.

Hon redogjorde bland annat för hur Barnrättskommittén tolkar de delar av barnkonventionen som berör barns rätt till psykisk hälsa. Utgångspunkten är principerna om barns rätt att inte bli diskriminerade, barns rätt till utveckling, barns rätt att bli hörd samt principen att samtliga beslut som berör ett barns hälsa alltid ska utgå från barnets bästa.

– Det kan gälla sådant som resursfördelning, hur politiken utvecklas och genomförs eller hur vi löser eventuella konflikter mellan barnets föräldrar, berättade Kirsten Sandberg.

– Barn ska få uttrycka sin uppfattning och bli lyssnade på om allt som rör deras hälsa. De har också rätt till information om sin situation och om konsekvenserna av eventuella behandlingar.

Psykiska hälsoproblem ökar

Under senare år har Barnrättskommittén uttryckt en hel del oro över utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga världen över. Bland annat har kommittén uppmärksammat att psykiska hälsoproblem ökar bland tonåringar.

Andra problem är den stora andelen depressioner, psykologiska trauman på grund av våld eller sexuellt missbruk, den utbredda förekomsten av självskador samt en hög självmordsfrekvens.

För att främja psykisk hälsa bland barn och unga krävs framför allt ett förebyggande arbete, konstaterade Kirsten Sandberg, och berättade att det handlar om att fokusera på orsakerna och bland annat skydda barn från våld och missbruk samt stress och press.

– Barnen ska också behandlas i sin egen närmiljö så långt det är möjligt. Bara som sista utväg kan barn läggas in på institution eller sjukhus. Om detta trots allt är nödvändigt måste det ske i linje med barnets bästa, och då ska också barnet i möjligaste mån hållas åtskilt från vuxna, sa hon.

– Med en bra primärhälsovård kan problemen upptäckas tidigt. Även psykosocial rehab efter vårdinsatser är betydelsefull. Däremot är Kommittén bekymrad över den utbredda förskrivningen av läkemedel.

Prestige står på spel

Näst i tur att tala under förmiddagspasset var Thomas Hammarberg, tidigare generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige och ledamot av Barnrättskommittén, bland mycket annat.

Han inledde med att kommentera det faktum att Barnrättskommitténs senaste kommentarer från 2009 uppmanade Sverige att stärka systemet för psykisk hälsa (både förebyggande och behandlande insatser), säkerställa samarbetet mellan aktörer som skolor och socialtjänst, och bli bättre på att förebygga självmord.

– Barnrättskommittén är oerhört tydlig, och den hjälper oss att identifiera problemen, anser jag. Råden är viktiga. Men vi måste komma ihåg att det är en process. Det blir en granskning av Sverige, av hur vi har levt upp till kraven från den senaste granskningen. Här står prestige på spel.

Barnrättskommittén är inte minst en bra hjälp för den nationella debatten, konstaterade Thomas Hammarberg.

– Det är viktigt att debattera slutsatserna i granskningen. Vi tar rekommendationerna på allvar. Erfarenheten hittills visar att kommittén har identifierat de frågor som är mest brännande.

Thomas Hammarberg hoppas bland annat på att regeringen tar nästa granskning på allvar och att det blir debatt i Riksdagen. Han förväntar sig också en konstruktiv uppföljning av resultaten.

– Men det är viktigt att komma ihåg att vi också har ett ansvar själva. Bidragen från andra än regeringen är väldigt viktiga, som alternativrapporterna från bland andra Bris och Barnombudsmannen.