Bemöt med respekt, undvik konflikt

Istället för att försöka ändra beteende, lär dig hantera beteendet. Då ändras det snabbare. Var lugn, ha självkontroll, för det smittar av sig. Och lasta inte över ansvaret på barnet eller den unge.

Bo Hejlskov, psykolog med lång erfarenhet från arbete med barn och unga i bland annat HVB, berättade målande och med många exempel hur personal bör arbeta och förhålla sig utifrån ett etiskt förhållningssätt.

Han förespråkar en metod för konfliktundvikande och hantering av konflikter som har fokus på personalens beteende och barnets rättigheter och som han beskriver i termer av kravanpassning och låg-affektivt bemötande.

a49875134d

Lägg inte över ansvaret

Utan rätt metod blir personalen maktlös. Följden av maktlöshet, att inte kunna hantera ett problemskapande beteende, leder till att personalen lämpar över ansvaret på barnet. Det sker genom vädjan och skuldbeläggande, straff och tillrättavisningar. Ingenting av detta hjälper.

-Så personalen vet egentligen inte vad de ska göra. Och trots att det är den vuxne som får betalt, så tycker han eller hon att barnet ska göra jobbet. För det är där de lägger ansvaret, sa Bo Heljskov i en av många drastiska och uppskattade formuleringar.

Det finns alltid en orsak bakom ett beteende och varför barnet är på ett hem. Att bemöta och hantera konflikter och ageranden kräver utbildning. I den utbildningen ingår en rad begrepp som Bo Heljskov kortfattat berörde.

Låt barnet få kontroll

För det första handlar det om kontroll. Alltför ofta försöker personal ta över kontrollen, istället för att låta barnet få kontroll. Resultatet blir garanterat ett misslyckande, eftersom barnets reaktion ofrånkomligen blir att försöka ta över kontrollen genom att vägra, ljuga, slå eller hota. En människa som känner sig trängd använder gärna hot.

-Jag tycker inte att man som personal ska polisanmäla hot. Nästan alltid är barnets hot en reaktion på vad du själv har gjort. Någonting gjorde du fel, du är i en maktsituation. Ge inte barnet skulden.

Det handlar inte om att sänka kraven, förklarade Bo Heljskov. Men arbetet går ut på att ställa krav på ett sätt som innebär att barnet säger ja. Bästa metoden är att använda sig av en begriplig struktur – såväl geografisk som tidsmässig och regelmässig. Barn följer bara en struktur om den är begriplig och inte styrande. Det gäller också att skapa en vardag som fungerar – inte att utöva en pedagogik med sikte femår framåt.

Dämpa känslouttrycken

Ett annat begrepp i Bo Heljskovs metod är affekt. Vad personalen gör, påverkar barnen. Alla människor känner av andras effekt – och smittas av den. Han gav några råd:

– Dämpa känslouttrycken. Vid en konflikt, avled till någonting annat. Undvik förlängd ögonkontakt när du ställer krav, för det ökar spänningen och försätter dig själv i en maktposition. Respektera det personliga utrymmet. Det innebär att om barnet backar, backa du med. Går du närmare, ökar du pressen. Och framför allt, undvik fasthållning. Det är den ultimata maktdemonstrationen.

Andra goda råd är att i en konflikt, eller om barnet blir oroligt, är det bra att sätta sig ned. Det Om barnet blir oroligt – sätt dig. Det ger lugnande signaler, energin dämpas och man undviker en fysisk markering.

Några principer

Det var flera goda råd och flera exempel ur verkligheten som Bo Heljskovs presenterade. Avslutningsvis tog han upp några grundläggande principer:

• Människor som kan uppföra sig gör det
• Du har ansvaret för barnets beteenden och reaktioner
• Pedagogik och vård måste ha som mål att barnet har kontrollen över sig själv
• Kravanpassa – få barnet att säga ja
• Skapa lugn – avstånd, titta bort, vänd sidan till
• Använd Matthews lag – alla pedagogiska nederlag kräver en handlingsplan