Ökad rörelsefrihet ger högre skolresultat och förbättrad hälsa

I Nora kommun, berättar folkhälsostrateg Linnea Hedqvist, att de tog hjälp av Art Kod för att nå barn när de skulle anlägga en ny lekplats. Art Kod är ett demokratiprojekt som med utgångspunkt från konstnärliga processer arbetar med att öka barns delaktighet i utformandet av närmiljöer.

– Tack vare regelbundna återkopplingar kunde barnen följa hur idéerna fick fäste i kommunen och inom ett år fick de uppleva byggstart, berättar projektledaren Kicki Endahl. Art Kod drivs av Konstfrämjandet Bergslagen, ABF och Kulturhuset i Örebro med stöd från Allmänna arvsfonden.

Genom att arbeta tillsammans med barn på plats i närmiljön prövade de sig fram. De arbetade med händerna i olika material samtidigt som de funderade, resonerade och kände efter. Fokus låg på att göra de små barnen delaktiga, en nödvändighet när det handlar om att anlägga en lekplats. Barnen ville bli utmanade, få hoppa, balansera och gömma sig visade det sig.

Varför är en folkhälsostrateg involverad i anläggningen av en lekplats? Främst handlar det om en väl förankrad kunskap om att där medborgareges möjlighet att påverka, där ökar delaktigheten  vilket leder till att man mår bättre.

När barnkonventionen blir lag kommer det att innebära skillnader för hur vi bygger och planerar våra bostäder, vägar och samhällen.

– Redan nu ska barnkonsekvensanalyser göras vid nybyggnationer, men det är lite si och så med hur det dessa genomförs i praktiken, beskriver Thomas Larsson på Trafikverket.

Forskning visar att barns rörelsefrihet begränsas allt mer. Trots det görs lite för att öka barns möjligheter att röra sig fritt i samhället. Trafikerade vägar klyver bostadsområden ofta helt i onödan, och hindrar barn från att ta sig på egen hand till skolan eller kompisar.

Han ger flera exempel på hur värdefullt det varit för Vägverket att vända sig till barn och ta del av hur de rör sig och leker i sin närmiljö. Tvärtom vad många samhällsplanerare tror sparar det tid eftersom överklagandena blir färre. Ett annat resultat är att flera barn som deltagit har börjat prestera bättre i skolan. Det tror man beror på att den ökade förståelsen för samhällets processer har gjort skolan mer meningsfull.

2010-2012 drev Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten regeringsuppdraget Barn och unga i samhällsplaneringen.

Och här är en länk till rapporten av uppdraget kallad Det blir viktigt när det är på riktigt!http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Category/11979

Till sist en länk till våra publikationer om barnkonsekvensanalyser som togs fram av Vägverket men som fortfarande är aktuella: http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/GlobalSearch?globalSearchTxt=barnkonsekvensanalys