Möt Statens institutionsstyrelse under Barnrättsdagarna

Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger SiS barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

SiS har ett stort ansvar när det gäller att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Vid SiS särskilda ungdomshem vårdas barn med psykosociala problem. Barnen vistas vid hemmen mot sin vilja och ofta på låsbara enheter, vilket innebär en särskild utmaning. Vid SiS LVM-hem vårdas vuxna med missbruksproblem som i många fall har egna barn med rättigheter, som också behöver tas hänsyn till i verksamheten. Även barn som vårdas på ungdomshemmen kan ha egna barn.

Barn och ungas rätt till delaktighet

Alla barn och unga som vårdas på ett SiS-hem har rätt till delaktighet och inflytande. Till exempel ska barnet göras delaktig i sin behandlingsplanering genom att få beskriva sin syn på sina problem och vad han eller hon vill ha hjälp med. Målet är en beskrivning som barnet kan känna igen sig i och som sätter fingret på något som barnet eller ungdomen faktiskt uppfattar som bekymmersamt. Det är även viktigt att involvera barnet i att formulera sina mål.

– För att vi ska kunna lyssna på barn och unga, behöver vi ge barn och unga möjlighet att berätta. Det gör vi på flera olika sätt. En sak vi gör är att vi tillsammans med barnet eller ungdomen skriver fram en trygghetsplan, berättar Elin Gustafsson, utredare med fokus på barnrättsfrågor hos Statens institutionsstyrelse.

En trygghetsplan är ett verktyg som skapas tillsammans med barnet eller ungdomen, alldeles i början av tiden på SiS-hemmet. Den beskriver hur behandlingspersonalen och barnet tillsammans kan undvika och dämpa konflikter.

– Vi ställer frågor som: ”Hur vill du att vi gör när du känner att du börjar bli arg? Vad triggar och vad lugnar dig?” Varje trygghetsplan är individuell och syftar till att lägga grunden till en trygg miljö där vi möter varje barn och ungdom individuellt, säger Elin Gustafsson.

Ungdomsråd på alla avdelningar

På alla SiS ungdomshem finns också ungdomsråd för placerade barn och unga som bor på samma avdelning. Det är ett forum för att skapa delaktighet där barn och unga kan framföra önskemål, konkreta förslag, klagomål och synpunkter. Alla ungdomsråd dokumenteras och det är alltid en av cheferna på ungdomshemmet som håller i råden. De ska ske minst var sjätte vecka och alla barn och unga ska få återkoppling och svar på det som framförts. Förutom att ungdomsråden är ett forum för inflytande och delaktighet är det också ett tillfälle att träna sig i demokratiska processer och att framföra sin åsikt inför en grupp.

Rätten att klaga och lämna synpunkter

Det är också viktigt att barn och unga känner till att de har rätt att klaga på vården och behandlingen. Det går att klaga till personalen på SiS-hemmet, men också till andra myndigheter som IVO, JO och Skolinspektionen. Det här beskrivs i foldrar skrivna för barn och unga, men det är också något som personalen berättar om muntligt. För att ytterligare stärka upp möjligheten att lämna klagomål har SiS infört en central digital klagomålsfunktion, sisvillveta.se. Här kan barn och unga lämna in ett klagomål eller en synpunkt. Att klagomålsfunktionen är central betyder att varje klagomål först passerar en utredare på SiS huvudkontor som analyserar och bedömer om ungdomshemmet eller huvudkontoret är bäst lämpad att fortsätta hantera och utreda klagomålet.

– På årets barnrättsdagar ser vi fram emot att berätta mer om vårt många gånger svåra men meningsfulla uppdrag. Välkommen till vår monter 3.16 och samtala med oss om vårt uppdrag från placering till utskrivning. Vi berättar om hur vi jobbar med barnrätt, hur barn och unga kan göra sin röst hörd och hur vi samverkar med andra. På plats finns representanter från både ungdomshem och huvudkontor, avslutar Elin Gustafsson.

Läs mer på stat-inst.se

Ni hittar Statens institutionsstyrelse i monter 3:16 på plan 3