Tema på Barnrättsdagarna 2023 blir varje barns rätt till en uppväxt fri från våld

Varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att få en uppväxt fri från alla former av våld. Barnaga, övergrepp, psykiskt och fysiskt våld strider mot såväl barnkonventionen som Europarådets sociala stadga.

Ladda ner informationen som pdf

Barnets rättigheter kränks ofta av de personer som barnet borde kunna lita på mest! Vi vet idag att yngre barn är mer utsatta för fysiskt våld i nära relationer än äldre barn samtidigt som ungdomar oftare är utsatta för våld av jämnåriga. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk. Det finns situationer och omständigheter som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. Alla barn är olika och alla barn reagerar olika. Det är därför viktigt att lyssna in barns egen upplevelse av att vara utsatt.

Barnets skydd mot våld ska säkras (Barnkonventionen artikel 19.1). Skadliga upplevelser ska bearbetas och våld och negativ utveckling ska förebyggas. Brott ska utredas och beivras. (artikel 19.2) När det avslöjas att barn utsatts för våld och övergrepp ska samhället ingripa. Kunnig personal behöver vara på plats, välsmorda samarbetsrutiner och upparbetade kanaler till stödresurser i civilsamhället. Detta ska fungera med både nyanställd och erfaren personal. Det ska fungera oavsett driftsformer och intern organisation. Det ska fungera oavsett barnets socioekonomiska status, vårdnadshavarnas möjligheter, religion, ursprung eller var i landet barnet bor; på landsbygden, i småkommunen, i villaområdet, i förorten och i citykärnan.

Det finns situationer där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. Hur kan det bli mer likvärdigt? Vilka steg behöver vi ta på kommunal, regional och nationell nivå? Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande mot våld mot barn? Hur kan vi bli bättre på att upptäcka, skydda och respektera barn som utsätts för våld?

På Barnrättsdagarna 2023 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till en uppväxt fri från våld och vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Boka in 18-19 april 2023 i din kalender redan nu!