4d: Barns egna asylskäl – varför är det viktigt?

Utgångspunkten för dialogseminariet om barns egna asylskäl var att barn kan ha andra skyddsbehov än vuxna. Det handlar exempelvis om könsstympning, tvångsäktenskap, barnarbete, handel med barn och risk att rekryteras till väpnade grupper.

Det kan också handla om att vara utestängd från utbildning på grund av systematisk diskriminering av en folkgrupp. Samtidigt vet vi att barns asylskäl sällan beaktas och bedöms, vilket bland annat framkommer i Rädda Barnens kartläggning av hur barns asylskäl beaktas och bedöms i utlänningsärenden. Genomgående har resultaten visat att det inte varit självklart för alla barn att få komma till tals, än mindre att deras åberopade skäl för uppehållstillstånd beaktas och bedöms individuellt.

Dialogseminariets panel utgjordes av Cecilia Borin, kvalitetschef på Migrationsverket, Maj Fagerlund, jurist på Barnombudsmannen och Fanny Lingqvist, jurist på Rådgivningsbyrån. Moderator var Dona Hariri, sakkunnig inom barn på flykt på Rädda Barnen.

Fråga 1: Varför är barns egna asylskäl viktiga?
Det är en mänsklig rättighet för både barn och vuxna att få en individuell prövning av sina asylskäl. Barn kan ha andra asylskäl än vuxna och har rätt till en individuell prövning.

Barn kan ha både så kallade barnspecifika skäl (såsom barnäktenskap, könsstympning och barnarbete) och andra asylskäl (såsom förföljelse på grund av religion, politisk åsikt eller folkgrupp). Det finns exempel på att barn är måltavlor i konflikter. Till exempel finns det rapporter som pekar på att barn i Syrien är måltavlor i kriget.

Flera personer på seminariet ställde frågor till Migrationsverket om varför barnenheterna där har tagits bort. En förklaring var att det stora inflödet av flyktingar och de långa väntetiderna gjort att Migrationsverket varit tvungna att använda andra enheter för att hinna med.

Fråga 2: Hur kan myndigheter och andra aktörer förbättra sitt barnperspektiv när barn berörs av åtgärder och beslut?
När ett barns asylskäl prövas ska prövningen anpassas till barnets ålder och mognad och barnets beroendeförhållande till föräldrar och andra vuxna.

Varje barn har rätt att komma till tals i asylprocessen och då ska barnet höras om sina egna asylskäl. Barnet ska informeras på ett barnanpassat sätt om vad utredningen handlar om och utredaren ska ha kunskap om barn. Det är viktigt att barnet får delta i asylprocessen – och inte skyddas från att delta med hänvisning till att hen kan ta skada.

Myndigheter måste bli bättre på att lyssna på barn och bemöta barn på ett respektfullt sätt. Barnet har rätt till en individuell bedömning av vad som är bäst för hen och denna bedömning ska framgå av beslutet. Det gäller Migrationsverkets beslut och även beslut om placering eller förflyttning av barn. Vad gäller placeringar ska dessa vara långsiktiga. Barn ska inte behöva flytta från plats till plats och ryckas ur sitt sammanhang, vilket skett under det senaste året.

Flera i publiken tog upp hur dåligt barn mår av de långa väntetiderna i asylprocessen just nu. Man berättade om barn som fått vänta ända sedan 2014 på att få komma på utredning och som mår oerhört dåligt av detta. Migrationsverket uttyckte att detta är olyckligt och att man jobbar på att få ner väntetiderna.

Vilken roll spelar den tillfälliga utlänningslagen och barnkonventionen idag och i framtiden, för det enskilda barnet och för asylprocessen?
Den tillfälliga utlänningslagen innebär bland annat att flyktingar och alternativt skyddsbehövande endast kan få tillfälliga uppehållstillstånd. Dessutom begränsas möjligheten till familjeåterförening starkt. Bestämmelsen om synnerligen/särskilt ömmande skäl tas bort. Den ersätts med en bestämmelse som säger att en person ska kunna få ett tillfälligt uppehållstillstånd om en utvisning strider mot Sveriges internationella åtaganden.

Tillfälliga uppehållstillstånd kan komma att ha stor inverkan på barnets möjligheter att känna trygghet, fokusera på skolan och rehabiliteras från svåra händelser. Vi vet att familjen är en av de absolut viktigaste faktorerna för ett barns välmående. De stora begränsningarna i möjligheten till familjeåterförening, som lagen medför, kan komma att få mycket stora konsekvenser för barnets välmående, nu och i framtiden.

Då lagen är försedd med ”ventiler” som möjliggör prövning gentemot bland annat barnkonventionen står den inte i direkt strid med barnkonventionen. Barnombudsmannen befarar dock att lagen kan komma att strida mot barnkonventionen och dess anda.