2d: Socialstyrelsens nya uppdrag som Kunskapscentrum

Kunskapscentrum om ensamkommande barn ska bidra till att stärka barns rättigheter

Att utveckla och förmedla kunskap som stärker arbetet med ensamkommande barn och unga inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, är syftet med Socialstyrelsens nya regeringsuppdrag som trädde i kraft 1 april och som sträcker sig till 2020.

Under det fullsatta seminariet presenterade Socialstyrelsen sina tankar om hur ett nationellt Kunskapscentrum för ensamkommande barn kommer att ta form och hur de redan nu arbetar med att stödja kommuner och landsting i deras arbete med ensamkommande barn.

I en fördjupad analys av läget inom socialtjänsten har man sett att barn och ungdomsvården har varit och är fortsatt ansträngd.

– Det behövs kunskapsstöd både till socialtjänsten vad gäller handläggning men också kunskapsstöd till HVB personal och till familjehem, berättar Marie-Anne Karlsson.

Analysen visar även på brister i utredningen och uppföljning av de ensamkommande barnen och att den psykiska ohälsan ökar. Framförallt vad gäller barnen som kom efter hösten 2015. De mår sämre både psykiskt och fysiskt.

– Vi vet varför den här psykiska ohälsan ser ut som den gör, det är asylreglerna, tillfälliga uppehållstillstånd, att familjeåterföreningen inte kommer till stånd och det här har lett till självskadebeteende, destruktivt beteende, självmordsförsök och självmordsplaner. Suicidrisken bland ensamkommande barn är jättekopplat till asylprocessen, konstaterar Elisabet Svedberg.

En viktig del i Kunskapscentrum är dialog och samverkan och att belysa där samverkan fungerar väl.

– Det är viktigt för oss att lägga örat mot marken och ta reda på vad det är vi behöver göra och ta reda på vilka svårigheter som finns idag. Vi behöver komplettera med mer kunskap och allt är ju föränderligt därför är det viktigt att ha dialog med andra aktörer, säger Petra Rinman.

Ett webbaserat stöd för personal på HVB och ett webbaserat stöd för yrkesintroduktion för ny personal på HVB är på gång och kommer att finnas på kunskapsguiden.se inom kort.

Utöver grundläggande kunskapsstöd planerar socialstyrelsen även att ta fram processinriktade kunskapsstöd för personal om asylprocessen, återvändande processen och om barn som får avslag.
Svarsfunktionen för flyktingfrågor som finns sedan januari 2016 för att ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingsituationen är en viktig ingång till Kunskapscentrum. Frågorna kommer främst från socialtjänsten och det är både chefer och handläggare, men även från HVB personal, gode män och familjehemsföräldrar.

– Den stora skillnaden i och med uppdraget blir att vi kommer att svara på frågor både kring hälso- och sjukvård och socialtjänst, och ta fram kunskapsstöd för båda verksamheterna. Vi ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling, sprida kunskap, metoder och arbetssätt och där kommer vi inledningsvis att jobba med kunskapsguiden där det finns information för alla barn, säger Petra Rinman.

Läs mer:
Kunskapsguiden

Ladda ner presentationen

De som jobbar inom ramen för kunskapscentrum är Petra Rinman Tillförordnad enhetschef på Kunskapscentrum, Elisabet Svedberg, Maria-Anne Karlsson, Marie Stensson och Tina Trygg.