Barnrättsdagarna 2017 igång!

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Fredrik Malmberg, barnombudsman inleder Barnrättsdagarna 2017 på temat Barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering.

För barn som kommer till Sverige med eller utan sina familjer från andra länder är alla artiklar i Barnkonventionen aktuella. Barnkonventionen gäller för alla barn och inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, nationella eller etniska ursprung.

Konventionen om flyktingars rättsliga ställning antogs 1951 och trädde i kraft 1954 och ämnade först och främst ge skydd åt europeiska flyktingar efter andra världskriget men kom, 1967, att innefatta världens alla flyktingar. Konventionens definition av flykting gör sig gällande även idag; I konventionen fastställs det bland annat hur stater ska ge skydd åt sina medborgare och att flyktingar har lika rättigheter oavsett ras, religion eller ursprungsland.

Nu kör vi!