App gör barn delaktiga vid besök inom vården

Barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Patientlagen är sedan 2015 förstärkt vilket ställer stora krav på vårdpersonalens arbetssätt. Det har också tydliggjort att vården måste utveckla sitt arbetssätt för att de mindre barnen ska kunna vara delaktiga.

I ett samarbete mellan Landstinget Sörmland, Mälardalens högskola och NOBAB Sverige har forskare, praktiker, tekniker och barn tillsammans utvecklat ett mer barncentrerat arbetssätt för att ge de små barnen möjlighet att vara delaktiga i vårdsituationer. NOBAB Sverige är en ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.

Utgångspunkten var att en app skulle tas fram som ett hjälpmedel för att öka barnets delaktighet. Genom workshops vid vårdinrättningar tog projektgruppen del av de professionellas erfarenheter och strategier. Parallellt samlades barns synpunkter in från vårdverksamheter och förskola.

Det visade sig att barnen var tydliga med att de ville vara delaktiga och ville veta vad som skulle göras vid besöken i vården. Utifrån barnens tankar kunde appens stomme tas fram. Blodprov och hjärt-och lungundersökningar är några av de situationer som appen tar upp.

Sedan arbetades innehållet fram steg för steg tillsammans med barn, sjuksköterskor och läkare i samband med vårdbesöken. Barnen var både medforskare i utvecklingsarbetet och co-designers i utvecklingen av appen.

Att arbeta med att integrera forskare, praktiker och barns erfarenheter har varit uppskattat. Personalen berättade att de fick syn på vad de gjorde och fick en ökad förståelse för de andra yrkesgrupperna. Forskarna påmindes om hur svårt men viktigt det är att göra barnets perspektiv synligt i forskning. Och att de ständigt får brottas med att inte hamna i att forska PÅ barn.

Som vid många seminarier under årets barnrättsdagar var rummet fullsatt och alla kloka reflektioner från bikuporna kunde inte lyftas till diskussion. En vårdutvecklare reflekterade över att det ofta beskrivs som att det behövs så mycket tid och resurser för att göra barn delaktiga ”men tar vi detta på allvar då spar vi tid och vi får kraft. Barnen blir förberedda och vi får nöjda barn och föräldrar, och det ger oss massor av energi.”

En kritisk synpunkt som lyftes var om appen riskerade att låsa mötet på bekostnad av lyhördheten inför barnet med andra frågor.

Nästa år är projektets sista och därefter kommer resultaten spridas. Här finns mer information om arbetet.