”Barn har rättigheter och ska respekteras”

Susanne Lundström rättslig expert från Migrationsverket inledde seminariet med rubriken barn i migration och barnrättsperspektivet.

– Migrationsverket ska ha ett barnperspektiv i beslut och åtgärder som påverkar barn. Det enskilda barnet och barn som kollektiv ska stå i centrum.

Hon förklarade hur barnkonventionens principer vägleder Migrationsverket i myndighetens arbete med barn. Särskilt viktig är barnkonventionens artikel 22 som handlar om barn på flykt.

Och barnkonventionen ställer höga krav. Migrationsverkets medarbetare behöver kunskap om barnrätt men också grundläggande kunskap om barns utveckling och behov. Därför har Migrationsverket tagit fram riktlinjer och checklistor, genomför barnkonsekvensanalyser och internutbildningar.

Utgångspunkten är att barn har rättigheter och ska respekteras. Barn ska uppmärksammas som individer i asylprocessen. Barn ska också få komma till tals så tidigt som möjligt i processen.

– Det handlar om att se olika beslut ur barnets synvinkel. Uppmärksamma att barnet är en individ som kan ha egna skäl för uppehållstillstånd och beakta vilka följder ett beslut kan få för ett barn. Att vara barn är däremot inget eget kriterium för att få uppehållstillstånd, förklarade hon.

När publiken fick chans att ställa frågor undrade barnläkaren Lars H Gustafsson:

”Du talade om hur formalia ser ut men du kom inte in på barnrättighetsutredningens väldigt skarpa kritik som kommer fram till att asylprocessen inte fungerar särskilt bra. Vilka slutsatser har ni dragit av det?

– Vi är medvetna om att det finns brister och försöker komma till rätta med det, löd svaret.

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter
För ungefär ett år sedan tog Simrishamn fram en handlingsplan för hur kommunen skulle jobba med barnkonventionen. Den lokala barnombudsmannen Marie Lundin var drivande i arbetet. Det ledde till att kommunen bestämde att barnkonsekvensanalyser ska göras i alla viktiga beslut som rör barn.

– Vi ställde oss frågan: Hur arbetar vi? Och hur vill vi arbeta? Det kommer hela tiden nya utmaningar.

Idag bor över 600 flyktingbarn, varav 100 ensamkommande, i Simrishamn. Det ställer nya krav på kommunen.

– Så vi gjorde en barnkonsekvensanalys där vi tittade på hur vi kan ge barnen en bra integration, och kommunens skyldigheter och möjligheter i detta.

Vinsterna var många, berättade Marie Lundin. Ökad kunskap om lagstiftningen, barnkonventionen och barns livsvillkor. Effektiviserad samordning mellan förvaltningar och över kommungränser. Och många nya idéer på hur man kan jobba.

– Vi fick också kunskap om vad barnets bästa är. Det är inte givet, utan det måste man tänka till om.

Här går det att ta del av Simrishamns arbete: www.simrishamn.se/barnombudsmannen