Plan mot kränkande behandling som hjälper

Seminarium Plan mot kränkande behandlingÅsa Gustafsson och Carl-Gustaf Sidenqvist, rådgivare på Friends.

Varför ska skolan och förskolan bedriva ett systematiskt trygghetsarbete? Och hur börjar man?

Skolans uppdrag handlar om utveckling, lärande och kunskap, men också om värden. Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande och för att varje elev ska nå så långt som möjligt i skolarbetet. Även om vuxna vill väl är det inte säkert att det blir bra i skolan, det krävs en systematik i trygghetsarbetet. Barnen måste finnas med i varje steg i arbetet.

Friends presenterar en modell där fem steg avlöser varandra i en cykel som upprepas varje år när likabehandlingsplanen ska upprättas.

Den första frågan som skolan bör ställas är Var är vi? Det behövs kartläggning som grund för trygghetsarbetet. Vilka anmälningar har kommit in till rektorn och huvudmannen? Vad beskriver elever i de enkäter, intervjuer och samtal som genomförs? Ofta finns en osäkerhet bland personalen både om vad som ska anmälas och hur mycket som ska dokumenteras.

Nästa fråga är Varför är det så här? Varje år ska huvudmannen lägga upp en plan som innehåller åtgärder för att förebygga och åtgärda kränkande behandling och diskriminering av elever. Det behövs en analys om vad som behöver åtgärdas på kort och på lång sikt.

Den tredje frågan är Vart vill vi nå? Både mål på kort och på lång sikt behöver finnas med i målbilden. Även det främjande arbetet ska finnas med.

Nästa steg är en genomförandeplan. Vem gör vad? När ska det vara klart? Vilka resurser behövs? Ofta är kompetensutveckling och fortbildning en viktig del.

Den femte och sista frågan är Hur blev det? Uppföljning och utvärdering glöms ibland bort. Resultaten ska tas in i nästa års likabehandlingsplan som en del i kartläggningen.

Friends checklistor finns att ladda ned från hemidan.

En reflektion från publiken är att många vuxna har skygglappar och tycker att barn ska lösa sina problem själva. Hur löser man det? Åsa Gustafsson svarar att oavsett vad personal tycker privat, så är de skyldiga att fullfölja sitt uppdrag och att agera enligt lagen i sin profession.