Vi måste hitta metoder för hur barn ska göra sig hörda

-Barnkonventionen har funnits i Sverige i 25 år. Men fortfarande är barns rätt att framföra sina åsikter i frågor som rör dem själva en utmaning, sa barn- och äldreminister Maria Larsson i sitt anförande på Barnrättsdagarna.

Enligt Maria Larsson handlar det i dag om att hitta rätt metoder för att fånga barns åsikter och bemöta dem. Barnkompetensen måste finnas hos alla myndigheter, inte minst inom socialtjänsten.

-Barn blir i sina kontakter med myndigheter inte alltid förstådda och kan ibland behöva en vuxen som tolk. I dag har regeringen lagt en proposition om stärkt skydd för barn vid kontakter med socialtjänsten. Det innebär bland annat rätten att ta med en vuxen vid möten samt rätten att få information om vilka möjligheter till stöd som finns.

Ändringar i lagen

Sedan 1 januari i år gäller även vissa förändringar i sociallagstiftningen. Där har tidigare skrivningar i form av ”bör” ersatts med ”ska” när det gäller barns rätt att komma till tals. Regeringen har även lagt fram en strategi som hjälp till myndigheter i deras arbete med att upprätthålla barnkompetensen och Barnkonventionens intentioner i det dagliga arbetet.

-Lagstiftningen är ett av våra starkaste instrument för att värna barns rättigheter, men den garanterar inte att tillämpningen fungerar, sa Maria Larsson.

-Vi måste hela tiden uppdatera lagstiftningen, ta in nya lagar och dessutom sprida strategier som stärker barn rättigheter. Och vi behöver nya, konkreta verktyg för kommunernas arbete med dessa frågor.

Nedslag i kommuner

Ett bra exempel på det senare är, enligt Maria Larsson, Barnombudsmannens pejling och dialog – en slags nedslag i kommunerna för att diskutera med barn och unga samt föra deras synpunkter vidare till beslutsfattare, för att i slutänden få till stånd förbättringar.

Barnombudsmannen samlar även in statistik kring barns levnadsvillkor och gör resultatet lättillgängligt via det webbaserade uppföljningssystemet Max18. Därmed kan kommunerna lättare jämföra sig med varandra och utvärdera sina egna insatser.

Konsekvensanalyser i Svenska kyrkan

Ett annat exempel på hur man konkret kan arbeta med barns rättigheter är Svenska kyrkans ambition att göra barnkonsekvensanalyser i sin egen verksamhet.

-Det är ett bra exempel på hur vårt civila samhälle arbetar med dessa frågor. Många organisationer kan på ett djupare plan påverka människors värderingar. För det är detta det handlar om!

Utredning om Barnkonventionen som lag

Slutligen betonade Maria Larsson vikten av den utredning som nyligen tillsattes för att analysera för- och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.

– Jag är oerhört glad över att den har kommit till stånd. Genom att göra Barnkonventionen till svensk lagt stärks barnens rättigheter.