Förändrade attityder men inte bra nog

I Sverige blir tre procent av alla barn under 12 år slagna inom familjen. En grym statistik och en katastrof för det enskilda barnet. Ändå är det betydligt färre barn jämfört med andra länder.

Det visar Stiftelsen Allmänna Barnhusets nationella kartläggning av förekomsten av våld mot barn i nära relationer. Kartläggningen, som är den tredje sedan år 2000, bygger på statistik och intervjuer med såväl vuxna som barn.

Förändrade attityderFörändrade attityder

Sedan år 2000 har antalet polisanmälda fall av barnmisshandel och vanvård ökat. Främst är det socialtjänsten, vanligen initierad av förskola och skola, som står bakom anmälningarna. Däremot har inte antalet fall av allvarlig misshandel ökat under perioden.

-En positiv utveckling, som visar att vuxnas attityd har förändrats markant i positiv riktning alltsedan 60-talets mer allmänt accepterande av barnaga, sa Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som tillsammans med Staffan Janson från Barnrättsakademien har genomfört kartläggningen.

Bred elevenkät

Ändå finns oerhört mycket att ta tag i. Omkring 4000 barn har själva svarat på frågor i en elevenkät 2011. Nästan 8 procent av dem anger att de har blivit hårt omruskade, knappt lika många har fått lättare slag med handen. Drygt 2 procent anger att de har blivit sparkade och något färre har blivit brända, klämda över strupen eller blivit slagna med tillhygge. Funktionsnedsatta barn blir slagna dubbelt så mycket som andra, framför allt dem med neuropsykiatriska tillstånd.

Risken för ett barn att bli utsatt för våld i familjen ökar tiofalt om det förekommer våld mellan de vuxna. Förekomsten av alkohol kommer på andra plats bland riskfaktorerna, följt bland annat av dålig familjeekonomi.

Och det är de minsta barnen, de som inte kan uttrycka vad som händer, som löper störst risk att bli slagna och försummade.

-Därför måste förskolan och andra vuxna ge de här barnen särskild uppmärksamhet, sa Staffan Janson.

Visar flera symtom

Misshandel sätter spår. Barn som blir slagna visar mer symtom än andra. Huvudvärk, ont i magen, värk i axlar, nacke och rygg, sömnsvårigheter, dålig matlust och ångest är symtom som uppträder minst en gång per vecka. Nyare studier visar även att barn som lever under långvarig stress riskerar fetma i vuxen ålder.

-Nästan alla ungdomar har psykosomatiska symtom. Men om tre symtom uppträder samtidigt under en viss tid är sannolikheten stor för att de har blivit utsatta för övergrepp, sa Staffan Janson.

Framgångsfaktorer

Så vilka är framgångsfaktorerna för att minska förekomsten av våld mot barn? Några exempel togs upp:

• Föräldrautbildning
• Terapi för föräldrar som utövar allvarlig misshandel
• Samarbete mellan myndigheter
• Insatser för hela familjen
• Tålamod, uthållighet och långsiktighet