Barn och unga som upplevt våld: Vuxna måste våga se och agera!

Barnombudsmannen har mött barn och ungdomar som har upplevt våld i nära relationer. De berättar att de försökt signalera, ibland i flera år, men de vuxna har inte sett eller vågat agera.

– Det är barnen själva som är experterna. De har den bästa kunskapen om bristerna i vuxenvärldens stöd. Därför är det så viktigt att lyssna till dem, sa barnombudsman Fredrik Malmberg när han presenterade myndighetens årsrapport Signaler. Den bygger på 34 barns och ungdomars berättelser.

– De är naturligtvis inte representativa för alla barn som upplevt våld i nära relationer, men de sätter fingret på viktiga utmaningar för att förbättra samhällets stöd, sa han.

Barnen och de unga har fått tillfälle att presentera sina erfarenheter och förslag för fyra av ministrarna i regeringen. De har också gjort egna korta filmer, så kallad digitala berättelser. Tre av dem visades på Barnrättsdagarna.

– Skolan är en viktig arena för upptäckt, sa Fredrik Malmberg. I berättelserna blir det tydligt att skolan är en plats där man försöker signalera, genom att vara väldigt tyst och tillbakadragen eller genom att agera utåt, vara bråkig och stökig. Syftet är att någon ska ställa frågan: hur mår du egentligen?

Skolan är också viktig som en fristad, en plats där man kan vara normal och känna trygghet. Och sist men inte minst ska skolan ge kunskap. Forskning visar att bra skolresultat är mycket viktigt för barn som lever i utsatthet.

Barnombudsmannen föreslår att man inför obligatorisk kunskap om våld mot barn och anmälningsskyldigheten i yrken där man möter barn.

– I berättelserna finns mycket om skolan, hälso- och sjukvården och rättsväsendet, men väldigt litet om socialtjänsten. Det är närmast chockerande, eftersom socialtjänsten borde vara spindeln i nätet, den viktigaste aktören för att ge barn det stöd de har rätt till, sade Fredrik Malmberg. De barn som ändå hade något att säga om socialtjänsten beskrev den som passiv, vuxenorienterad och ifrågasättande.

– Det kan vara jobbigt för oss vuxna att höra detta, och jag vet att många inom socialtjänsten gör ett fantastiskt jobb trots svåra omständigheter. Men vi måste orka ta till oss budskapet.

Barnombudsmannen föreslår att man reformerar socialtjänsten och inrättar barntjänsten i kommunerna. Barntjänsten ska göra sig känd bland barn och unga, arbeta uppsökande, vara tillgänglig och bemöta barn med respekt.

– Som inspiration kan det vara en idé att studera hur det norska barnevernet arbetar, sade Fredrik Malmberg.

De barn som har erfarenhet av rättssystemet berättar hur det känns att inte bli trodd. De har upplevt rättsprocessen som skrämmande, obegriplig och långsam. Barnombudsmannen har genomfört en enkät till landets åklagarkammare. Den visar att 41 procent inte alltid håller den rekommenderade tidsfristen för när det första barnförhöret ska hållas.

Barnombudsmannen föreslår att man lagstiftar om en tidsgräns för barnförhör.