Att uppleva våld i nära relationer

Under hösten 2011 har Barnombudsmannen mött unga med egen erfarenhet av våld i nära relationer. I samtal och arbetsträffar har ungdomarna formulerat sina budskap till de som kan förändra och ge dem som drabbas stöd. Barnombudsmannens slutsatser och förslag utifrån arbetet presenteras av Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga som har utsatts för våld och andra övergrepp i nära relationer.

Syftet är att få kunskap om hur denna grupp upplever sin situation och det stöd de får av samhället.

Barnen och ungdomarna kommer att få framföra sina förslag på förbättringar till berörda makthavare. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2012.

Uppskattningar visar att så många som 200 000 barn i Sverige har blivit utsatta för våld av en nära anhörig.