Barnet i fokus i familjehemsarbetet

Sollentuna kommun har sedan flera år arbetat med barnhandläggare i familjehemsvården. Kommunen vill också hälsoundersöka alla barn och ungdomar inför placering i familjehem. Det berättade Lena Moseley, enhetschef i kommunen.

Tidigare arbetade socialsekreterarna i Sollentuna kommun med alla typer av ärenden. Följden blev att man oftast inte hann ge barn som var placerade i familjehem den uppmärksamhet och det stöd som de behöver. Efter en omorganisation har kvaliteten i arbetet ökat. Nu finns två socialsekreterare för varje familjehemsplacering – en för familjehemmet och en för barnet.

Ansvarar för olika områden

I familjehemmet kan det exempelvis behövas extern handledning eller olika stödinsatser för avlastning. Det kan också handla om att se till att syskon som är placerade på olika hem får träffas.
Som barnsekreterare har man regelbunden kontakt med barnet – helst ofta och gärna via sms eller mail för att i så stor utsträckning som möjligt vara tillgänglig. Barnsekreteraren understryker vikten av att spendera mycket tid med det placerade barnet på egen hand för att kunna bygga upp en bärande relation. Barnsekreteraren ansvarar också för hur umgänget med de biologiska föräldrarna ska gå till. Inte minst är det viktigt att få den biologiska familjen att acceptera familjehemsplaceringen.

Rutiner för hälsoundersökning

Flera forskningsresultat visar att familjehemsplacerade barn har sämre hälsa både somatiskt och psykiskt. Det får stora konsekvenser för deras framtid. I Sollentuna kommun har man gjort det till en rutin att hälsoundersöka alla barn som ska placeras i familjehem. Många gånger hittar man fysiska brister som går att åtgärda och som inte upptäckts tidigare.