Charlotte Palmstierna

Ställföreträdande direktör Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter är en oberoende myndighet som ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Utgångspunkten för arbetet finns i våra grundlagar och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Institutet ska även utföra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN rekommenderar att alla länder har en oberoende institution som skyddar och främjar de mänskliga rättigheterna nationellt. Rekommendationen slås fast i de så kallade Parisprinciperna. Motsvarande nationella institutioner för mänskliga rättigheter finns i hela världen. Vårt institut inrättades den 1 januari 2022 genom lagen om Institutet för mänskliga rättigheter.

Våra uppgifter enligt lagen är att

  • att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige.
  • lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna
  •  ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete
  •  främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutet ska inte pröva enskilda anmälningar om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Däremot kan Institutet föreslå för regeringen att Sveriges utvidgar sina åtagande inom området mänskliga rättigheter.

mrinstitutet.se