Panelsamtal om barns rättigheter när föräldrar har svårigheter

Vi kan konstatera att barn som växer upp med föräldrar med svårigheter är betydligt mer utsatta för alla former av våld än övriga barn. Varje barn ska kunna växa upp tryggt och ges det stöd som behövs när vuxenvärlden runtomkring sviktar.

Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter har tagit ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism, föreslagit åtgärder som säkerställer barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen i svensk lagstiftning.

Utredningen föreslår bland annat:

  • att Sverige bör ratificera det fakultativa och tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett klagomålsförfarande
  • en försöksverksamhet med statsbidrag till barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud
  • att offentligt biträde ska förordnas för barn i mål eller ärenden om begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
  • att barns rätt till information om beslut och överklagande enligt LVU och LPT förtydligas
  • att placering och omplacering av ett barn med stöd av socialtjänstlagen måste föregås av ett formellt och överklagbart beslut
  • att ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.

I ett samtal reder vi ut vad det innebär för samhället i stort, för det enskilda barnet och de yrkesverksamma som möter barnen.


Föreläsare