Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anne Marie Brodén är ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Hon har varit förtroendevald politiker i Halland sedan 1985 och på heltid sedan 1993. Först i hemkommunen Laholm, därefter 10 år i Landstinget Halland och ordförande i Region Hallands interimsstyrelse och sedan dess fullmäktige.

Som Hallands läns landstingsstyrelse ordförande drev hon igenom många reformer och var först i landet med att införa vårdval. Hon var även pådrivande på att utveckla sjukvården med kvalitet och tillgänglighet kopplat till ledarskap och ökad valfrihet.Under riksdagsåren arbetade hon aktivt med att utveckla M sjukvårdspolitik och att utveckla området Kulturens betydelse för hälsan. Under Hallandsåren var Anne Marie Brodén initiativtagare till boken smak av Halland om mat musik och hälsa som gavs ut av ICA förlaget.

Hon är även ordförande i Folkbildningsrådets expertgrupp sedan 2008, Sätra Bruks Herrgård samt vice ordförande i Medborgarskolan i Stockholm. Sedan 2014 är hon även Förbundsordförande i S:t Lukas. Dessutom har hon varit ordförande i Statens folkhälsoinstitut och i Riksförbundet Hälsofrämjandet och under många år suttit i Patientskadenämnden. Hon driver frågan om Mindfulness i skolan och är vice ordförande i föreningen Drömmen om det goda -lugn och ro i skolan samt startade Mindfulness i Riksdagen för politiker och tjänstemän. Fr.o.m. 2015 sitter Anne Marie Brodén i Ideell arenas styrgrupp som arbetar med ledarskap inom ideella sektorn.

Anna Marie Brodén valdes in i riksdagen som ordinarie ledamot för Moderaterna i valet 2002 för Hallands läns valkrets.

Inledningsvis blev hon suppleant i Socialutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Bostadsutskottet. Redan i november 2002 kom hon att bli ordinarie ledamot i Socialutskottet med ansvar för sjukvård, folkhälsa, handikappolitik och EU-frågor. Under perioden från juni 2003 till oktober 2005 var Brodén suppleant i EU-nämnden.

Förutom en kort paus kom hon att vara suppleant i Socialförsäkringsutskottet under hela mandatperioden 2002–2006. I februari 2003 blev Brodén suppleant i Kulturutskottet och efter valet 2006 kom hon att bli ordinarie ledamot av utskottet, vilket hon fortsatte att vara under hela mandatperioden. Under denna mandatperiod (2006–2010) var Brodén även suppleant i Finansutskottet. År 2010 blev Brodén ansvarig för kulturfrågor och folkbildningsfrågor. Hon arbetade speciellt med regional tillväxt och kreativa näring samt kulturens betydelse för hälsan. Även skapande skola och äldreomsorg var hennes hjärtefrågor.

Som riksdagsledamot har Brodén tagit initiativ till en riksdagsgrupp som ska arbeta för att främja kultur och hälsa och integrativ medicin. Hon har lett ett sjukvårdspolitiskt utvecklingsarbete för moderaterna och suttit i utredning om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för moderaterna. Hon var från och med 2012 invald i moderaternas barngrupp med ansvar för barn och ungas psykiska ohälsa.


Mina Föreläsningar