Många kloka förslag på interaktiv session

Aktivt värdegrundsarbete, förebyggande insatser och en vårdkedja som är begriplig även för barn var några av de förslag som kom fram under onsdagens interaktiva session under ledning av Elin Frost.

”Barns rätt till bästa möjliga psykiska hälsa – hur garanterar vi det?” var rubriken för det interaktiva seminariet som samlade ett trettiotal deltagare från vitt skilda yrkesområden. Kanske var det också bredden av kompetens som var anledningen till att diskussionerna runt de fyra arbetsborden blev både livfulla och fruktbara.

Elin Frost ledde sessionen vars syfte var att fördjupa vår reflektion kring hur vi tillsammans garanterar barns rätt till bästa möjliga psykiska hälsa. Målet var att diskutera över professionsgränser, dela framgångsrecept och komma fram till nya idéer och tankar.

Bland de praktiska övningarna fick deltagarna rita upp vårdkedjor för ett antal konkreta och realistiska fall ur verkligheten. Andra övningar gick ut på att diskutera eventuella hinder i vårdkedjorna och föreslå åtgärder för hur dessa hinder skulle kunna mötas.

Bland många kloka förslag på olika typer av åtgärder som krävs för att vi ska kunna garantera barns rätt till bästa möjliga psykiska hälsa märktes följande:

  • Det är viktigt att barnen känner till sina rättigheter och vet var de ska vända sig.
  • Jobba med det friska.
  • Jobba med förebyggande insatser.
  • Jobba med aktivt värdegrundsarbete.
  • Vårdkedjan ska vara begriplig för alla, inte minst för barnen.
  • Egen delaktighet och självbestämmande är viktigt.
  • Våga fråga, anta inte.
  • Ta ansvar! Lita inte på att andra löser problemen.
  • Våga pröva nya metoder.