Ordförande i FNs barnrättskommitté Kirsten Sandberg som huvudtalare

Kirsten Sandberg är en norsk jurist och expert på barns rättigheter. Hon är professor i juridik vid universitetet i Oslo Juridiska fakulteten och blev 2011 invald i FN: s kommitté för barnets rättigheter.

FN-kommittén för barnets rättigheter (barnrättskommittén) finns i Genève och består av 18 oberoende experter ”med högt moraliskt anseende och erkänd sakkunskap”. Dessa personer ska agera i egenskap av sig själva (artikel 43.2).

De stater som ratificerat konventionen nominerar och väljer kommittéledamöterna. En geografisk fördelning ska eftersträvas och personer från olika rättssystem ska finnas representerade. Ledamöterna väljs på fyra år och val sker vartannat år.

Barnrättsdagarna 2014 har temat psykisk ohälsa bland barn och unga. Eftersom FN uppmanar Sverige i sin senaste rapport att stärka systemet för den psykosociala hälsovården genom både förebyggande och mer ingripande insatser har vi bjudit in Kirsten att tillsammans moderatorn för Barnrättsdagarna 2014, Bodil Långberg föra ett samtal kring barnrättskommitténs syn på hur rättigheterna för barn som drabbas av psykisk ohälsa bör tillgodoses. Samtalet kommer behandla barnkonventionen som helhet men  främst artiklarna 24 och 6 som säger att alla barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och till sjukvård och behandling samt att alla barn har rätt till liv och utveckling. Kirsten och Bodil kommer även beröra den senaste general comment nummer 4 om barns och ungdomars hälsa.