Lyssna på barnet när föräldrarna bråkar – oavsett ålder!

De yngsta barnen får sällan möjlighet att göra sina röster hörda vid vårdnadstvister, trots att många är under fem år när föräldrarna separerar. Ett sätt att öka deras deltagande är att ta större hänsyn till ickeverbal kommunikation.

Det finns flera olika nivåer av deltagande – allt från skenbar delaktighet som enbart sker för syns skull, till att låta barnet ta initiativ till beslut.

– Men de olika modellerna som mäter delaktighet förutsätter ofta att barnen har en åsikt. Om ett barn inte har en åsikt, eller inte kan eller vill delge oss den, vad är delaktighet då? Barn kan också ha motstridiga åsikter som förändras över tid, säger Angelica Wågby från Familjerättsbyrån i Malmö kommun.

En tredjedel av alla barn som ingår i vårdnadsutredningar i Malmö är under fem år och att fånga upp deras åsikter och behov är ofta en utmaning. Men även de barn som har svårt att formulera en åsikt har rätt till delaktighet, påpekar Angelica Wågby.

Malmö kommun har en checklista för vilka frågor som är viktiga att ställa sig när man jobbar med yngre barn vid en separation. Det handlar bland annat om:

  • Huruvida barnet har fått åldersanpassad information.
  • Om barnet träffas tillsammans med båda föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt.
  • Om man tar hänsyn till barnets individuella behov.
  • Om behoven sätts i relation till den information som har framkommit i utredningen.

– I de fall då barnet inte uttrycker en åsikt behöver man ta hänsyn till barnets situation och det man ändå har sett hos barnen, säger Angelica Wågby och nämner olika typer av ickeverbal kommunikation som lek, kroppsspråk, ansiktsuttryck och teckningar.

När publiken fick möjlighet att komma med reflektioner utifrån sitt arbete med små barn var det många som hade synpunkter:

– Vi tenderar att avfärda barnen när de har en ambivalent åsikt, vilket är paradoxalt. Vi vill inte att barn ska tvingas välja mellan föräldrarna, men när de inte gör det så avfärdar vi dem. Frågan är hur vi ska hjälpa barnen att få fungerande vardag i den här ambivalensen, kommenterade en person.

– Det ickeverbala hindrar oss ibland eftersom det handlar om tolkningar och dem måste vi sedan kunna stå till svars för i domstol. Här måste vi utveckla kompetens så att vi vågar stå för våra tolkningar, sade en annan åhörare.

– Vi förleds ofta att tänka att en tolkning inte ska tas på allvar, men alla tolkningar har en teoretisk bas och vi kan använda specialistkunskap om små barns ickeverbala sätt att kommunicera, påpekade en psykolog i publiken.

Malmö kommun ingår tillsammans med Nacka, Västerås, Helsingborg och Norrköping i Stiftelsen Allmänna Barnhusets försöksverksamhet där man ger ett samordnat stöd till föräldrar och barn i samband med föräldrarnas separation, vilket har förbättrat förutsättningarna för att låta de små barnen komma till tals.