Möt vår guldutställare Resurscentrum i Strömsunds kommun

Resurscentrum är en del av framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun. Resurscentrum  verkar huvudsakligen inom tre områden:

  • Integration, migration och ett nytt liv i Sverige
  • Arbetsmarknadsinsatser
  • Och Preventionsarbete

Vi är ett tvärprofessionellt team med många olika kompetenser. Vi har lång erfarenhet av att möta behov hos både individer och grupper och även hos olika typer av arbetsplatser.

Utöver det arbete vi bedriver i Strömsunds kommun, kommer våra uppdragsgivare från olika myndigheter, organisationer, branscher och verksamheter. Vi erbjuder utbildningspaket, föreläsningar och workshoppar inom bland annat:

  • Föräldraskapsstöd
  • Mjukt självskydd, hot och våld
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Migrations- och integrationsfrågor
  • Och Radikalisering och våldsbejakande extremism

Ett av de projekt som Resurscentrum driver idag är Unga till arbete som medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Under tre år arbetar projektet för att motverka skolavhopp från gymnasieskolan och minska problematisk skolfrånvaro. Samhällsutvecklingen ställer nya och utökade krav på både våra unga och på våra verksamheter. Därför behöver vi ett bättre förebyggande arbete och riktade insatser. Projektet Unga till arbete ska ta fram en övergripande samverkansmodell och samordnad planering både på ett strukturellt och individuellt plan, kring de ungdomar 16-24 år, som behöver stöd från flera olika aktörer.

Resurscentrum vid Strömsunds kommun har sedan 2013 arbetat med frågor som rör asyl- och återvändandeprocess och då främst med fokus på ensamkommande barn och ungas förutsättningar i processen. Därför valde vi att utveckla ett arbetssätt för ökad kunskap och förståelse för både barn som fått eller kan komma att få avslag samt för aktörerna runt dem, genom mer strukturerade  informations- och stödinsatser, den så kallade Strömsundsmodellen.

Våra kunskaper och erfarenheter är en utgångspunkt för att idag bedriva projektet Barn i familj, med stöd av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF). Det finns indikatorer på att samtal som förs under en asylprocess i alltför stor utsträckning inriktar sig på att informera bara vårdnadshavarna. Därför arbetar projektet för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv för asylsökande barn i familj och stärka barnrätten.

Projektet har gett Delegationen för migrationsstudier (Delmi) i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt gällande återvändande och (åter)integration för barn i familj. Kunskapsöversikten är en del som ska ligga till grund för bland annat kommande stödmaterial för barnet, vårdnadshavaren och den som i sin yrkesroll möter dem.

Kom gärna till vår föreläsning tillsammans med Delmi måndag 8 april kl. 14:40.

Blir du nyfiken på Resurscentrums arbete? Välkommen till vår monter 3:4 för att ta del av material, utbyta erfarenheter eller passa på att vinna fina priser i någon av våra tävlingar!