Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2021

Inför Barnrättsdagarna 2021 tar vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Barnrättsdagarna 2021 kommer genomföras som en digital konferens i september med livesända plenarföreläsningar och förinspelade seminarier.

Ladda ner en pdf för utskrift här

Tema 2021: Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa

Barns hälsa ur ett barnrättsperspektiv innebär att varje barn har rätt till möjligheter att överleva, växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande. Barnrättskommittén tolkar barns rätt till hälsa, så som den definieras i artikel 24, som en vittomfattande rättighet. Den handlar inte bara om att barn i rätt tid ska få lämplig förebyggande, hälsofrämjande, behandlande, rehabiliterande och palliativ vård. De har även rätt att växa och utveckla sina fulla möjligheter och att leva under förhållanden som främjar deras hälsa på bästa sätt. Detta ska uppnås med hjälp av program som är inriktade på underliggande hälsofaktorer.

Artikel 24: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och skall särskilt vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 24 ska tolkas ihop med Barnkonventionens grundläggande principer 2, 3, 6 och 12. Det innebär att i tolkningen och förverkligandet av artikel 24 ska rätten till icke-diskriminering, barnets bästa, liv och utveckling samt rätten att bli hörd vara vägledande. Sett i ett vidare perspektiv innebär rätten till hälsa en rätt för barnet att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att barnet har rätt till omvårdnad och skydd. Det innebär att vi särskilt behöver beakta att barn i utsatta situationer får sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd.

Övergripande frågeställningar för konferensen är alla barns rätt till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa och vad det innebär för olika verksamheter, inom olika yrken och på olika nivåer. Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Rätten till bästa möjliga hälsa inkluderar bla. hälso- och sjukvården, miljö, skola och fritid. Barnrättskommittén vill se ett ökat samarbete mellan skola, vård, den sociala barnavården och rättsväsendet.

I spåren efter pandemin kommer det finnas frågor kring barns hälsa, om det finns behov av att vidta åtgärder för barns bästa möjliga hälsa och eventuellt åtgärda det som inte gjorts under pandemin. Hur mår barn, psykiskt och fysiskt, efter 1,5 år i pandemins spår, med undervisning på distans, inställda aktiviteter, ökad arbetslöshet, föräldrar som arbetar hemifrån osv? Många kanske mår bättre än tidigare andra gör det inte. Hur ser det ut med barns hälsa i Sverige 2021? Och hur såg trenden ut innan pandemin? Har vi vuxna yrkesverksamma koll? Får barn som behöver hjälp, stöd och vård det de har rätt till enligt barnkonventionen? När samhället öppnar upp igen behöver vi fundera på hur vi gör det på bästa sätt. Behöver vi preventiva åtgärder i epidemins kölvatten för att förebygga långsiktiga risker för barns hälsa?

Olika åldrar har olika behov

Små barn har särskilda behov av fysisk omvårdnad, emotionell omsorg och vägledning, liksom tid och utrymme för lek, utforskning och inlärning. Ungdomstiden för med sig andra behov och utmaningar. Ungdomstiden kännetecknas av snabba fysiska, kognitiva och sociala förändringar och en gradvis uppbyggnad av förmågan att anta vuxnas beteende och roller, med nytt ansvar som kräver ny kunskap och nya färdigheter. Barnkonventionen gäller alla barn men åldersgrupperna 0-5, 6-12 och 13-18 kan ha olika behov, olika förutsättningar.

På Barnrättsdagarna 2021 vill vi lyfta hur vi kan arbeta rättighetsbaserat så att alla barn oavsett ålder får sin rätt till bäst möjliga hälsa tillgodosedd enligt barnkonventionen.

Vem kan ansöka

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet, från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och idéburen verksamhet. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barnets egen röst, barnets delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Målgrupper

Målgrupper för konferensen är yrkesverksamma som arbetar för eller med barn på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

Föreläsning
För att ansöka om att föreläsa på Barnrättsdagarna 2021 måste du skicka in en ansökan via vårt online-system. Antagningssystemet öppnar den XX mars 2021 och blir då synligt här. Antagna föreläsningar kommer att spelas in i förväg under maj månad i en studio som vi arrangerar på utvalda platser i landet. Alla presentationer kommer att vara tillgängliga för alla konferensens deltagare under xxx månader.

Barnrättssnack
I år erbjuder vi en ny möjlighet: Barnrättssnack kring en fråga, ett dilemma, initiativ eller utvecklingsbehov med anknytning till barns rätt till bästa möjliga hälsa. Formatet innebär ett digitalt möte under andra konferensdagen. Du öppnar med din frågeställning och konferensens deltagare bjuds in till samtal och diskussion, som modereras och spelas in.

I systemet skriver du en sammanfattning av din presentation:

 • Språket ska vara svenska.
 • Den beskrivande texten får innehålla max 400 ord. Sammanfattningen får innehålla max 70 ord.
 • Ansökan tillåter en bifogad bild, på t.ex. tabell.
 • Av ansökan ska det tydligt framgå hur ni under föreläsningen eller frågan för Barnrättssnacket kommer knyta an till barnkonventionens artikel 24. Beskriv hur och varför. Ansökningar som saknar denna beskrivning kommer inte behandlas.
 • Det åligger författaren att skicka in en komplett och korrekt ansökan.
 • Vänligen notera att det som skrivs i ansökan, så som titel och sammanfattning, kommer att publiceras i programmet. Om ansökan godkänns kommer eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta att publiceras i programmet och på webben såsom skrivet av författaren.
 • All korrespondens angående ansökan sker med den som skickat in ansökan som i sin tur är ansvarig för att informationen når andra medverkande.
 • Det är möjligt att ansöka om en eller flera presentationer.
 • Presentatör: max 3 ingåroch kan stå med i programmet med undantag för föreläsare under 18 år eller om ni vill sätta ihop en egen panel. Kontakta oss i så fall.

Det kommer in många ansökningar. Arrangörerna förbehåller sig rätten att välja ut vilka och hur många ansökningar som godtas från respektive sökande som passar inom ramen för årets tema.

Åldersgrupper – välj en av följande:

 • 0-5
 • 6-12
 • 13-18
 • Åldersövergripande

 Ämnesområde – välj ett eller flera som passar din föreläsning

 • Barn i risk för psykisk, fysisk (inklusive dental) ohälsa
 • Barn med långvariga symtom efter Covid-19
 • Barn i risk för omsorgssvikt
 • Asylsökande, barn i migration, papperslösa, ensamkommande
 • Barn i ekonomisk utsatthet
 • Barn i otrygga boendelösningar
 • Barn i otrygga samhällsmiljöer
 • Barn i separationer/familjerättsliga konflikter/vårdnadstvister
 • Barn med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer
 • Barn med skolrelaterade svårigheter/Elevhälsan/mobbning
 • Barn som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag
 • Barn som anhöriga (föräldrar med missbruk, psyk, allvarlig sjukdom, funktionsnedsättning etc)
 • Barn som är omhändertagna och placerade
 • HBTQI (barn och föräldrar)
 • Barn i slutna trossamfund/sällskap/sammanhang/hedersrelaterad utsatthet

 

Välj det alternativ som främst beskriver form och innehåll för ditt seminarium:

 • Föreläsning: Metod/verktyg
 • Föreläsning: Forskning
 • Föreläsning: Projekt/utvecklingsarbete
 • Barnrättssnack
 • Övrigt: specificera (fritext)

Datum och deadlines

Ansökningsomgången öppnar: 9 mars 2021
Sista dag att skicka in sitt bidrag: 31 mars 2021
Sökanden får besked: senast första veckan i maj 2021
Inspelningar av seminarier äger rum: under maj månad på utvalda orter i Sverige

Om ditt bidrag antas står Barnrättsdagarna för deltagaravgiften båda dagarna.
Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av seminariehållaren.

Vid frågor kontakta Susanne Björk susanne.bjork@allmannabarnhuset.se