3e BRIS och Barnombudsmannen rapporterar (filmer)

Barnombudsmannen om barn i utsatta kommuner och förorter
Alla barn i Sverige har samma rättigheter. Barn har bland annat rätt till utbildning, skydd mot våld och rätt att utvecklas till sin fulla potential, enligt barnkonventionen. Samtidigt kan barn i Sverige växa upp med mycket olika villkor. Den statistiska ojämlikhet som finns på flera områden kan tyda på att barns möjligheter att få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda varierar, beroende på var i Sverige de bor.

Barnombudsmannens årsrapport 2018 innehåller svar från drygt 900 barn om hur det är att växa upp på platser där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Det handlar om förorter till storstäderna, men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner.

På föreläsningen presenteras barnens röster och Barnombudsmannens förslag till förändring.

Föreläsare: Johanna Björk, jurist och Jonas Karlsson, utredare
Organisation: Barnombudsmannen

 

BRIS rapporterar
På föreläsningen presenteras Bris nya årsrapport som bygger på barns kontakter med Bris, samt på forskning och myndighetsrapporter. Rapporten ger en bild av barns uppväxtvillkor, och hur de påverkar deras möjlighet till bästa uppnåeliga hälsa, en rättighet enligt barnkonventionen.

Bris presenterar rekommendationer för att främja barns psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn. Särskilt fokus ligger på rätten till jämlika uppväxtvillkor, till exempel när det gäller tillgång till vård, möjlighet att få stöd i skolan och stöd och omsorg för barn i särskilt utsatta situationer.

Föreläsare: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Organisation: Bris, Barnens rätt i samhället