2g Genus, jämställdhet och normkritik

Att motverka de traditionella könsrollerna och öka medvetenhet inom förskolan i Uddevalla kommun

Långsiktigt metodiskt arbete mot könsstereotyper gör skillnad. I Uddevalla är det barnets intressen som styr leken. Genom stöd från SKL har Uddevalla kommun arbetat normkritiskt i ett strategiskt och långsiktigt arbete i kontakt med barnen i kommunens förskolor.

Med utgångspunkt i barnens lek och de pedagogiska miljöerna har pedagogerna målmedvetet skapat förutsättningar för att varje barns individuella behov ska kunna vara styrande, beskriver förskollärare Niv Hansson och Gunnel Nyfjäll. Förskolorna har därför utvecklat lärandemiljöer där barnen är styrande utifrån intresse istället för kön.

  • Genom genuscaféer och genus på APT har vi gått från personligt tyckande till professionellt kunnande, beskriver förskolechef och rektor Martin Svärd. Vårt arbete kan inte vara färgat av könsstereotyper.

Under resans gång har förskolorna blivit medvetna om att många av leksakerna och barnens miljöer utgått från snäva könsstereotyper. De har också lagt märke till att förväntningarna på pojkar respektive flickor har varit olika.

  • I jämställhet måste vi vara vassa. Pojkar och flickor ska undervisas på samma sätt och få lika mycket. Det handlar om barns rättigheter, understryker utvecklare Siren Linde. Könsnormer hindrar ett barns utveckling. Det påverkar resultatet i skolan och kan få konsekvenser på hälsan på lång sikt och nämner mäns våld mot kvinnor som ett exempel.

Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt. Arbetet har nominerats till Svenska jämställdhetspriset som årligen delas ut av forum jämställdhet. Fritidshemmen i Uddevalla kommun står nu på tur att göra samma resa. Även ett normkritiskt arbete i samarbete med vårdnadshavare håller på att inledas.

Att stötta unga hbtq-ungdomar i skolan

Unga hbtq-personer blir kränkta i skolan – de vet inte om sina rättigheter. Att hbtq-ungdomars har erfarenheter av utsatthet och diskriminering i skolan är inte ovanligt. RFSL ungdom beskriver kränkande situationer och erfarenheter av nedlåtande bemötanden från lärare, som elever delat med sig av.

Under tre års tid arbetade projektet Nätverket för normkritiska skolgrupper med att stötta skolgrupper för elever som ville jobba för en hbtq-vänlig, feministisk och antirasistisk skola.

  • Många hbtq-ungdomar vet inte om sina rättigheter, betonar förbundsordförande Frank Berglund, dessutom saknar många hbtq-ungdomar förtroendefulla relationer med vuxna.

Genom projektet fick elever själva komma till tals om vad som är behövs för att skapa en trygg skola. Ett annat projekt har varit Diskrimineringskartan.se. Här har ungdomarnas beskrivningar av kränkande berättelser i skolmiljö lett till att man satte flaggor på en karta på hemsidan.

Förbundsordförande Frank Berglund förmedlar kun­skap och konkreta verktyg för att skapa en bättre skolmiljö och berättar om RFSL Ungdoms arbete för unga hbtq-personer. Normkritik, självgranskning och självkritik beskrivs som det viktigaste verktyget. Problemet är att normer finns, inte att det finns de som bryter mot normerna, betonar Frank Berglund. Normer begränsar tillvaron.

RFSL ungdom anordnar läger för unga hbtq-personer som fungerar som en plattform för möten med andra organiserade elever. De har också tagit fram en fickhandbok för skolpersonal och anordnar elevledda konferenser.

  • De flesta skolor behöver Inkorporera hbtq i undervisningen, och det i alla ämnen. Det är vuxnas ansvar att normalisera, betonar förbundsordförande Frank Berglund, och att ge information om rättigheter och uppmuntra unga att organisera sig.

Ladda ner presentationen: 2g Genus, jämställdhet och normkritik RFSL Ungdom

Ladda ner presentationen: 2g Genus, jämställdhet och normkritik Uddevalla kommun