Viktigt kunna bevisa att förälder är förövare

Det krävs väldigt mycket för att en våldsam förälder ska bedömas som olämplig för umgänge med sina barn. Advokat Barbro Sjöqvist uppmanar därför kvinnor i våldsamma relationer att samla bevis.

Barbro Sjöqvist har sedan 1980-talet företrätt kvinnor och barn som utsatts för våld. Hon samarbetar med Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter.

På seminariet ”Barn på kvinnojourer” berättade hon att barn ofta tvingas till umgänge med förövaren, trots att det påverkar barnet negativt. Och trots att det uttrycks i Föräldrabalken att barnets bästa ska vara avgörande vid varje beslut.

I riskbedömningen som ligger till grund för beslut om umgänge tittar man på om barnet eller någon annan i familjen utsatts för övergrepp. Man tittar också på om det finns risk att barnet olovligen kan föras bort, och om barnet far illa av förälderns missbruk eller andra problem.

– Nästan alltid bedöms föräldern som lämplig. Det krävs i stort sett lika mycket bevis som vid en LVU för att en förälder ska nekas umgänge. Så jag vill uppmana er alla som jobbar ute på kvinnojourerna: Säg till kvinnorna att de måste samla in bevis! säger Barbro Sjöqvist.

Allra helst ska det vara en fällande dom. Andra bra bevis är:

  • Yttrande från socialsekreterare och stöd av densamma i utredningen.
  • Inspelade samtal där det förekommer hot och aggressioner.
  • Filmupptagning när föräldern är påverkad av alkohol eller droger.
  • Förskolepersonal som kan stödja berättelsen.

Jeanette och Linn, barnsamordnare på Roks, bekräftade i sin del av seminariet att det brister i mötet med myndigheter när kvinnor berättar om våld i hemmet. Exempelvis att det saknas tillräckliga bevis eller att barnen inte uttrycker ”tillräcklig” utsatthet.

Linn jobbar på kvinnojour i Gävle, Jeanette på kvinnojour i Karlstad. Deras bild är att barnen ofta glöms bort då fokus är på våldet mot mamman.

– Barnen kan ofta bli traumatiserade av våld som de upplever, även när våldet inte riktas mot dem själva, säger Linn.

Linn berättade att personalen ofta läser för barnen som bor på kvinnojourer. Ett exempel är ”Den arge” (av Gro Dahle) om en pojke som bor med en våldsam pappa.

– Vi vill visa barnen att de inte är ensamma – att det finns många andra barn som varit med om samma sak, säger Linn.

– Vi tror alltid på barnens berättelse. Vi bekräftar barnets upplevelser och berättar för dem att deras situation inte är ovanlig.

Fakta:
Roks står för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.