Du har rättigheter!

Hur kan man inkludera barn och unga i kommuner, landsting/regioner och ideella organisationer? Representanter från Västerås stad, Bris, Barnombudsmannen och MUCF gav svar från olika perspektiv.

Maria Reisten, samordnare Ungdomsdialog i Västerås stad inledde. Ungdomsdialog jobbar för att unga ska få komma till tals. Bland annat engageras de unga som ungdomskonsulter och i sms-paneler.

Dialogen med unga kräver att man återerövrar demokratin varje dag, menar Maria Reisten. Hon gav ett exempel på hur dialogen kan fungera i praktiken:

– Ungdomar i dag kan inte svara på hur de vill åka kollektivt om tio år, de kan däremot svara på hur de vill åka kollektivt i dag. Men om de börjar åka kollektivt i dag är chansen större att de åker kollektivt också om tio år.

En längre filmad version av Maria Reistens presentation finns på ungdomsdialog.com

Marie Angsell är sakkunnig på Bris. På föreläsningen berättade hon om arbetet med Expertgrupp: barn som hon är projektledare för. Bris testar modellen i ett och ett halvt år och utvärdering sker kommande vinter.

– Vi vill veta vad barn tycker. Inkludering är viktigt i det här. Vår utgångspunkt är att möta en så bred grupp barn som möjligt.

Bris jobbar med enskilda skolor i stället för ett fast antal barn. Totalt handlar det om ungefär 1 500 elever i två skolor, Sjöfruskolan och Sävarskolan i Umeå. Skolorna lottas fram.

– När vi jobbar med hela skolor får vi chansen att möta många olika barn. Utvärderingen får visa om vi har lyckats med inkluderingen.

Läs mer om Expertgrupp: barn på Bris webbplats.

Anna Bohman Enmalm, projektledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, tog vid. Hon berättade om LUPP, en elektronisk enkät som samlar in kunskap om unga.

– Beslut som rör unga kräver kunskap om unga i en kommun eller region. Syftet är att förbättra ungas levnadsvillkor, sa Anna Bohman Enmalm.

Mer om LUPP finns på MUCF:s webbplats.

Kenneth Ljung, utredare på Barnombudsmannen, redogjorde kort för samtalsmetoden Unga Direkt.

– Det är viktigt att tänka på kärnan i metoden: att verkligen lyssna på barnen. Barn är experter på sin situation. Vi försöker också vara noga med att låta barnen prata till punkt.

– I mötet med barnen är det viktigt att inte gå in med egna värderingar, utan låta barnens berättelse vara deras egen.

På Barnombudsmannens webbplats finns metoden Unga Direkt beskriven steg för steg.

Artikel 12 i barnkonventionen

  1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
  2. För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.