Kan upprepade kränkningar leda till traumatisering?

Michael Larsson, leg psykolog och leg psykoterapeut

Föreläsningen inleds med en definition av trauma, det är en extremt påfrestande händelse eller situation som en individ inte kan fly undan eller hantera med tillgängliga resurser. Exempel på händelser som kan vara potentiellt traumatiserande är många. Vålds- och sexualbrott, olyckor och naturkatastrofer eller mobbning är några sådana.

Alla traumatiska händelser leder inte till traumatisering. Varje svenskt barn upplever i genomsnitt två sådana händelser per år. Även om de inledande reaktionerna efter en traumatisk händelse är starka, så startar en naturlig läkeprocess som ofta leder till att reaktionerna klingar av relativt snabbt. Att vara traumatiserad innebär att reaktionerna kvarstår över tid och att den som är drabbad organisera sitt liv som om traumat fortfarande pågår.

10- 20 % av vuxna utvecklar traumatisering efter en generell traumatisk händelse, 30-55 % av de barn som utsatts för sexuella övergrepp eller våld i familjen traumatiseras. Men hela 90 % av de personer som drabbats av väldigt många traumatiska händelser (polyviktimisering) traumatiseras.
Michael Larsson beskriver de symtom som kan uppstå vid traumatisering och de mekanismer som gör att symtomen uppstår. Han beskriver också de fysiska förändringar i kroppen och i hjärnan som sker vid traumatisering.

En fråga som publiken tar upp är om det är vanligt att man misstar traumatisering för ADHD. Föreläsaren tror det, speciellt vid lite slarviga utredningar där det mest är föräldrarna som tillfrågas. Får inte barnen själva frågan om trauma är risken stor att det missas.

Hur ser då prognosen ut för ett traumatiserat barn? Det positiva är att det finns mycket effektiva behandlingsformer. Men en fråga som föreläsaren lämnar öppen är varför inte fler barn och ungdomar får ta del av dem.