Barntoppmöte för att motverka vuxnas våld mot barn

Igår smygstartade årets barnrättsdagar med ett nytt inslag – ett barntoppmöte. På plats för att diskutera våld och sexuella övergrepp mot barn och unga fanns representanter från flera myndigheter och ideella organisationer. Toppmötet inleddes av Joanna Goodey från EU Agency for Fundamental Rights (FRA) och hennes presentation av undersökningen ”Violence against women”.

I undersökningen ”Violence against women” som genomförts i alla EU-länder har 42 000 kvinnor mellan 18 och 74 år fått berätta om sina upplevelser av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Både sådant som hänt i barndomen och i vuxen ålder. Undersökningen visar tydligt att kvinnor som varit med om våld och övergrepp som barn löper större risk att bli utsatta även som vuxna. Våld i barndomen kan få långtgående konsekvenser och påverkar ofta både fysisk och psykisk hälsa resten av livet.

Sveriges resultat är i jämförelse med övriga länder i norra Europa genomsnittligt. Glädjande är att siffrorna för fysiskt våld mot barn ser ut att ha en nedåtgående trend. Men fortfarande uppger drygt 30 % av de svenska kvinnorna att de som barn någon gång till exempel har blivit slagna, sparkade eller dragna i håret av en vuxen. Den vanligaste förövaren har varit mamma eller pappa, följt av en manlig släkting. Drygt 15 % har upplevt sexuellt våld och i undersökningen syns en tendens att en del av det sexuella våldet går mot att bli mer digitalt. I gruppen 18-29 år uppger 4 av 10 att de blivit trakasserade eller utsatta via SMS, MMS, mejl och i sociala medier under det senaste året. Det sexuella våldet står i huvudsak män för, både män som barnet känner till exempel i den egna släkten, och okända. Det psykiska våldet däremot har främst mammor stått för. 12 % uppger att de bland annat har känt sig oälskade, fått höra att ”det hade varit bättre om de inte funnits” eller blivit hotade under uppväxten.

Några av deltagarna på toppmötet reagerade på siffrorna i undersökningen. Siffrorna skiljer sig från svenska undersökningar, som kommit fram till att allvarligt våld mot barn motsvarar drygt 3 %.
-Oavsett hur man väljer att se på siffrorna ger den här undersökningen ytterligare en bild av Sverige där det finns en hel del saker kvar att göra för att förebygga och motverka vuxnas våld mot barn och unga, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman. Trots alla satsningar de senaste åren fortsätter barn att utsättas för våld. Vad kan vi gemensamt göra för att motverka detta i framtiden?

Mötesdeltagarna lyfte vad de såg som de viktigaste frågorna inom området. Det konstaterades att regelverket oftast finns på plats, men att det trots detta kan fungera väldigt olika när barn behöver stöd och skydd. De kunskapsluckor som finns på våldsområdet, både hos professionen och hos allmänheten, behöver överbyggas. Barnperspektivet saknas ofta i domstolar och barnet förblir osynligt i rättsprocessen. Barn och unga tillfrågas sällan själva hur de upplevt situationen, de görs inte heller delaktiga i att hitta lösningar.

Toppmötet avslutades med att deltagarna satte samman en 30 punkter lång lista på tänkbara åtgärder för att minska vuxnas våld och sexuella övergrepp mot barn. Här är några av förslagen:

• Lyft in våld i grundutbildningen.
• Ge barn som bevittnar våld målsägarstatus.
• Satsa på ett kunskapscentrum mot våld, lyft fram ny forskning, förvalta den kunskap som finns och sprid detta vidare till andra.
• Ge polis och åklagare tid och resurser att arbeta på beprövade sätt som ger resultat.
• Följ upp effekterna av primärpreventiva åtgärder och vidareutveckla/sprid de åtgärder som fungerar till andra.
• Initiera en folkbildningskampanj – våld och övergrepp är inget undantag utan finns överallt.
• Utbilda domstolarna i IT-relaterad barnsexhandel.
• Informera barn och unga om var de kan vända sig om de utsätts för våld eller sexuella övergrepp. Både i skolan, på nätet och genom vuxna i deras närhet.
• Utveckla fler evidensbaserade program för att kunna jobba med förövare och barn.
• Prata med och lyssna på barn och unga. Ställ frågan, lyssna på svaret – agera!

Fortsätt gärna den här diskussionen och kom med dina förslag på åtgärder via Facebook eller Twitter. Avsluta dina inlägg med #barn15.

Läs FRA:s rapport där kapitel 7 handlar om vuxnas våld mot barn under 15 år