Allas lika värde och lika rätt. Vad är diskriminering?

DSC_0030Alldeles för många elever utsätts för diskriminering i skolan. Anmälningarna till DO, Diskrimineringsombudsmannen visar att elever upplever att skolpersonalen själva är centrala aktörer, antingen genom att själva diskriminera eller genom att negligera det eleverna utsätts för. Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman målar upp en bild av ett utbildningsväsende som faktiskt utesluter elever genom att diskriminera.

Antalet utsatta barn är inte lika med antalet berörda barn. De som drabbas, de som trakasserar och de elever som bevittnar vad som händer är alla berörda!

Just diskriminering i skolan är ett prioriterat område för myndigheten. DO har fyra arbetsområden:

• Utveckla och samla kunskap
• Sprida och utbyta kunskap
• Påverka och driva på
• Utöva tillsyn

DO har tagit fram en forskningsöversikt med studier, analyser och olika verktyg som kan användas av skolor och verktyg. De sprids via webben, på föreläsningar och utbildningar. DO driver på frågorna genom att delta i den allmänna debatten, att lämna förslag till våra politiker och också genom att utöva tillsyn.
Utmaningarna är många. Likabehandlingsplaner i skolan saknar alltför ofta förebyggande åtgärder för alla sju diskrimineringsgrunder. En annan brist är att planerna inte följs upp. Blir det något av de åtgärder som planerades föregående år?

Ett vanligt misstag är att skolan slutar att utreda eller åtgärda sexuella trakasserier efter att en polisanmälan gjorts. Arbetet får inte stanna upp under utredningstiden, och skolan har ett annat ansvar än polisen! Agneta Broberg tar även upp en oro för att det finns ett stort fokus i debatten på den enskilda elevens rätt till upprättelse. Individer ska uppmärksammas, få stöd och upprättelse direkt! Men ett alltför ensidigt fokus på individen kan göra att man inte ser mekanismerna bakom. Strukturen osynliggörs! Strukturerna måste förändras om nya fall ska kunna förebyggas.

Hon avslutar med att välkomna förslaget från Barnombudsmannen om ett oberoende barn- och elevombud! Arbetet mot diskriminering måste ske i skolorna, där eleverna finns! Elever ska inte utsättas för trakasserier och skolan är ansvarig!