Koppla inte ihop ålder och kompetens!

Varför bedöms barn och ungas åsikter alltid utifrån ålder? Projektet Ung & Dum menar att det är ett strukturellt problem som handlar om normer och vilka som har makt i samhället.

Ung & Dum:s arbete med åldersmaktsordningen är ett arvsfondsprojekt som pågått i tre år och som drivs av Sveriges Elevråd, SVEA, Centrum mot Rasism och Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Uppfattningen är att alla som jobbar med barn och unga behöver ha åldersmaktsperspektivet med sig in i verksamheten. Först då kan barn -och ungas inflytande öka på riktigt.

Vad innebär åldersmaktsordningen?

Maktordning är när en grupp människor får mer makt på en annan grupps bekostnad. En specifik grupp får tolkningsföreträde.

Gruppen vuxna har mer makt än gruppen barn, vilket framkommer på flera sätt i samhället. Barn och unga ses som oerfarna, okunniga och oansvariga och får inte får vara med och bestämma. Och vuxenvärlden tillåts prata om barn och unga istället för med.

Sandra Fogelberg, verksamhetsutvecklare för Ung & Dum, gav flera exempel på hur barn diskrimineras. Barn och vuxna får olika utrymme i medier och vuxna bestämmer vad som räknas som äkta engagemang och hur det får utövas. Barn och unga är passiva mottagare av politik, snarare än aktiva.

Var går gränsen för vuxnas mognad?
Barnkonventionen säger att barnet utifrån ålder och mognad har rätt att vara delaktig i alla frågor som rör barnet.  Detta måste problematiseras, menar Sandra Fogelberg.

-Det pratas aldrig om vuxnas ålder och mognad. Var går gränsen? När ses du som vuxen? Och vilka frågor rör inte unga?

Sandra Fogelberg menar att samhället måste sluta koppla samman ålder med kompetens.

-Barn och unga får ofta höra att de inte har så mycket kunskap och erfarenhet. Snarare borde man fråga vilka kunskaper och erfarenheter de faktiskt har.

-Alla människor lever unika liv och har unika erfarenheter. Vi måste börja behandla barn och unga som individer. Det är först då vi får kontakt med de verkliga experterna.

Inflytandetrappan

Ett sätt att motverka åldersmaktordningen och öka inflytandet är att låta barn och unga själva vara med och avgöra hur mycket inflytande de vill ha. Ung & Dum tipsar om att arbeta enligt en inflytandetrappa med fem steg.

1. Inget inflytande
2. Få information om vad som sker
3. Välja mellan alternativ
4. Vara med och utforma samt välja alternativ
5. Bestämma utformning och utförande

Efter frågor och reflektioner från seminariedeltagarna avslutade Sandra Fogelberg med en förhoppning om att åldermaktsordningen kommer att motarbetas av en vuxenvärld och inte, som när det gäller samhällets andra maktstrukturer, från dem som redan är i underläge.