Hela samhället vinner på att barn blir mer delaktiga

Barns rätt att bli hörd är inte bara en grundläggande rättighet enligt artikel 12, konstaterade Gerison Lansdown under sin föreläsning. Det är också en förutsättning för att många andra av barns och ungas rättigheter ska kunna tas till vara.

Sist ut bland tisdagförmiddagens talare var forskaren Gerison Lansdown, som fick sällskap på scen av frågeställarna Hampus Boësen och Elin Frost från Sveriges Elevråd, SVEA.

Gerison Lansdown är en internationellt uppmärksammad förkämpe för barns rättigheter med hela världen som sitt arbetsfält. Bland mycket annat utvecklar och genomför honutbildningar om barns rättigheter för yrkesgrupper som arbetar med barn.

Men mest känd är hon kanske för att ha varit engagerad i arbetet med att ta fram konventionen för personer med funktionsnedsättning (2006) och för att ha skrivit underlaget till Barnrättskommitténs allmänna kommentar om barnkonventionens artikel 12, rätten att bli hörd (2009).

Under rubriken ”The right of children to be heard: From birth to 18?”utvecklade Gerison Lansdown bland annat tankarna bakom barnkonventionens artikel 12, som slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Vad innebär det egentligen att barn deltar i beslut som rör dem själva? Vad kan deltagandet få för följder och vilka utmaningar måste övervinnas?

Ömsesidig respekt viktig

Under föredraget diskuterade hon bland annat barns rätt att utrycka sina uppfattningar och känslor i alla de frågor som rör dem och att denna rätt också omfattar alla de områden där barnen kan tänkas vara berörda. Följdriktigt gäller också att de vuxna, enligt barnkonventionen, måste ge barnen motsvarande utrymme och möjlighet att uttrycka sig.

Delaktighet är en pågående process av barns uttryck och engagemang i beslutsfattande på olika nivåer i frågor som rör dem, konstaterade Gerison Lansdown. Men det förutsätter att utbyte av information och dialog mellan barn och vuxna bygger på ömsesidig respekt och att barns synpunkter tas på fullt allvar och med hänsyn till barnets ålder och mognad.

– Barns rätt att komma till tals är viktig i sig, säger Gerison Lansdown. Dessutom är denna rätten förutsättning för att även övriga rättigheter i barnkonventionen ska kunna tas till vara.

Utmana maktfördelningen

Det handlar bland annat om barnets socioekonomiska rättigheter, om dess civila och politiska rättigheter samt om de allmänna principerna i barnkonventionen. Delaktighet är också en förutsättning för att barns och ungas rätt till skydd och säkerhet ska kunna tas till vara.

– Vi kan inte skapa en skyddande miljö för barnen om vi inte ger dem utrymme att uttrycka sig.
Ett aktuellt exempel är övergreppen inom den katolska kyrkan, som kunde fortgå i flera länder år efter år eftersom de utsatta barnen inte hade någon röst.

– Alla som arbetar med barn måste utbildas i barnkonventionen och träna på att inkludera barns rättigheter i sitt arbete.

En delaktighet som är både meningsfull och långsiktigt hållbar innebär att vi måste utmanaden nuvarande fördelningen av makt och inflytande. Men det är inte bara barnen som har något att vinna på detta, konstaterar Gerison Lansdown.

– Delaktighet är grundläggande för både värdigheten och människovärdet hos varje barn. Men det är också bra för samhället han eller hon lever i.