Vilket stöd får unga som rymmer/kastas ut från sitt hem?

Vad säger barnkonventionen? Barn och unga har rätt till social trygghet, utbildning och utveckling. De har rätt att bli lyssnade till. Föräldrar har huvudansvaret men samhället skall vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barnet medan det är i föräldrars vård. Om det inte är för barnets bästa att stanna kvar i sin familjemiljö, skall barnet ha rätt till särskilt skydd och bistånd.

Vad får de för stöd idag? I Rädda Barnes rapport Tillfälligt uppbrott – unga berättar framkommer att de ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån inte får sina rättigheter tillgodosedda genom att socialtjänsten ofta hänvisar till vårdnadshavares försörjningsplikt och med stöd av lagen använder ett familjeperspektiv. Det finns också stora skillnader mellan kommuner när det gäller förebyggande arbete och tidigt stöd till dessa ungdomar.

Vad vill ungdomarna själva ha för stöd?

 • Individuellt utformad hjälp
 • Att bli sedd, trodd på
 • Medlare som kan kommunicera mellan myndigheter och ungdom
 • Att få ett eget hem
 • Ekonomiskt stöd
 • Att få samtal och psykosocialt stöd
 • Vikten av särskilt betydelsefulla personer
 • Gott bemötande och uppföljning

Rekommendationer från seminariedeltagarna:

 • Medling/ombud som stöd i kommunikationen
 • Barnkonventionen som lag – bli av med olikheterna
 • Familjehem kan vara en bra insats för de yngre tonåringarna
 • Eget stöd och egen behandling men också familj
 • Lyssna på vad den unge vill
 • Förebyggande arbete behövs för att bygga förtroende
 • Varierande utbud av stöd – allt passar inte för alla
 • Stoppa innan större kriminalitet
 • Lågtröskelboende
 • Kompetens för att hantera ung i grupp
 • Rätten till bostad
 • Tydligt ansvar för någon att tillgodose rätten till värdigt boende
 • Rätt för unga att ha med stödperson

Ytterligare ett förslag som framkom under seminariet var att skapa barn- och ungdomsjourer/hus på samma sätt som kvinnohus och kvinnojourer.

Rekommendationer får Rädda Barnen:

 • Skapa fler boendelösningar, som passar barn med olika stödbehov
 • Utred bakomliggande orsaker
 • Fortsätt leta efter lösningar
 • Inför en garantinivå